ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО

Предназначение: Програмата е предназначена за формиране на знания за използване на интерактивни методи при обучението „лице в лице“ (присъствено), смесено и дистанционно. Тя съдържа следните модули: Интерактивен образователен модел; Конструктивизмът – теоретична основа на интерактивността в обучението; Ситуационни методи; Дискусионни методи; Опитно-емпирични методи (метод на проектите). Практическата работа представлява упражнения за всеки интерактивен метод. Самостоятелната работа е в разработването на курсова задача по избран интерактивен методи и разработването на тема от преподавана от курсистите дисциплина. Курсът завършва с защита на курсовата работа и заключителен тест. Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (http://iropk.mon.bg/). 32 часа – 2 кредита. За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!
Краен контрол: задачи

Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна