Приказната игра като форма за работа в мултикултурна среда

Предназначение:

Програмата е предназначена за учители от всички степени на образователната система; учители, директори и заместник директори в учебни заведения,  Детски градини, инспектори в РУО.

Програмата съдържа следните модули:
• Приказката като инструмент за предаване на знания в педагогиката.
• Играта като средство за емоционално учене.
• Иновативни методи за управление на класната стая в мултикултурна среда.
• Асертивни педагогически методи за индивидуална работа.
• Асертивни педагогически методи за групова работа.
• Повишаване на родителската компетентност.
• Разработване и защита на курсови задачи.

Обучението има дейностен и практико–приложен характер.

Уча, спортувам, рисувам

Играта е израз на радостта и забавлението. Децата развиват своята личност, позитивното отношение спрямо себе си и реализират потенциала си. Играта отключва креативността и въображението. Тя развива умения като четене, мислене, намиране на решения и подобряване на двигателните умения. Играейки, те се учат да управляват емоциите си и да се справят с тях. Помага им да опознават и разбират света около себе си. С игра, децата придобиват социални умения, учат се да градят взаимоотношения с околните, създават ценности и чувство за етика, сътрудничат си, откривателстват, взимат решения и постигат цели.
Ученето през призмата на играта решава един важен проблем при днешните деца, а именно липсата на концентрация. Състезателният характер на играта помага на учениците да поддържат мотивацията си да бъдат истински добри в нещо. Игрите, които им позволяват да оценят знанията си сами за себе си им дават и базисните за новото време социални умения по отношение на комуникацията и работа в екип.
Децата изпитват естествен интерес и любопитство към заобикалящия ги свят. Чрез играта с карти насърчихме и използвахме тяхната любознателност. Когато ученето е забавно, апетитът за още се изостря, така че очаквайте продължение.

Преминалите обучение ще придобият знания да:
– Използват приказката и играта като помощни инструменти в педагогическата дейност.
– Чрез иновативни методи да превърнат класната стая в желана територия за ученика.
– усвоят и прилагат на практика механизми за превенция на агресията.
– усвоят и прилагат на практика механизми за повишаване на емоционалната интелигентност на учениците и техните родители.
– да използват иновативни техники за въздействие в рамките на образователната среда.
– Да използват ресурсите на всяко дете за постигането на заложените педагогически цели.

Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (https://rq.mon.bg/home).

16 часа – 1 кредит, 32 часа – 2 кредита.

За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255

http://didactaconsult.com/

Краен контрол: задачи
Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна