Приказната игра като форма за работа в мултикултурна среда

Предназначение:

Програмата е предназначена за учители от всички степени на образователната система; директори и заместник директори на учебни заведения, инспектори в РУО. Програмата съдържа следните модули:
• Приказката като инструмент за предаване на знания в педагогиката.
• Играта като средство за емоционално учене.
• Иновативни методи за управление на класната стая в мултикултурна среда.
• Асертивни педагогически методи за индивидуална работа.
• Асертивни педагогически методи за групова работа.
• Повишаване на родителската компетентност.
• Разработване и защита на курсови задачи.

Обучението има дейностен и практико–приложен характер.

Преминалите обучение ще придобият знания да:
– Използват приказката и играта като помощни инструменти в педагогическата дейност.
– Чрез иновативни методи да превърнат класната стая в желана територия за ученика.
– усвоят и прилагат на практика механизми за превенция на агресията.
– усвоят и прилагат на практика механизми за повишаване на емоционалната интелигентност на учениците и техните родители.
– да използват иновативни техники за въздействие в рамките на образователната среда.
– Да използват ресурсите на всяко дете за постигането на заложените педагогически цели.

Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (https://rq.mon.bg/home). 32 часа – 2 кредита.

За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255

http://didactaconsult.com/

Краен контрол: задачи
Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна