ТЕХНИКИ ЗА ДЕФИНИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЦЕЛИ

Предназначение: Програмата е предназначена за формиране на знания за дефиниране на учебните цели. Целите за обучение до голяма степен предопределя качеството на обучението. В нашата „преподавател центрирана“ образователна система учебните цели се дефинират от гледната точка на преподавателя (да запознае, да развие, за демонстрира и т.н.). Изучават се Техника на Мейджър, Таксономията на Блум, Йерархичен модел на учебното съдържание и Методика за дефиниране на учебните цели. Методиката позволява целите да бъдат дефинирани от гледна точна на обучаемите и да им служат за самоорганизация и самоконтрол. Активното дефиниране на целите поставя в центъра на учебния процес „обучаемия“ и модулът на обучение е „обучаем центриран“. Това означава мотивация, формиране на кръстосани умения и индивидуализация на процеса. Всеки курсист разработва две курсови работи на тема „Декларативни и процедурни цели на обучението“ и „Индивидуален план за обучението“ за своята дисциплина. Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (http://iropk.mon.bg/). 32 часа – 2 кредита. За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!
Краен контрол: задачи

Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна