Иновативни техники в приобщаващото образование – работа с етнически малцинства и деца със СОП

Предназначение: 

Програмата е предназначена за учители от всички степени на образователната система; директори и заместник директори на учебни заведения, инспектори в РУО. Програмата съдържа следните модули:
• Иновативни техники в помощ на учителя насочени към себесъхранение и мотивация.
• Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.
• Аспекти на педагого–психологичната оценка на дете/ученик.
• Иновативни техники в помощ на учителя, насочени към ученика и неговото личностово развитие.
• Разработване и защита на курсови задачи.
Обучението има дейностен и практико–приложен характер.

Преминалите обучение ще придобият знания да:
– Определят нуждата от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.
– усвоят механизми да реализират общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие в детските градини и училищата.
– да използват иновативни техники за въздействие в рамките на образователната среда.

Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (https://rq.mon.bg/home). 

За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255

http://didactaconsult.com/

Краен контрол: задачи
Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна