СОФТУЕРНИ ПЛАТФОРМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Предназначение: 

Програмата е предназначена за формиране на умения да използване на виртуални средства в процеса на преподаване и учене. Курсът предоставя знания за: видове структура, функции и възможности на платформите за обучение; възможностите за използването им в обучението „лице в лице“, смесено и дистанционно. Разглеждат се и функциите на компонентите на софтуерните платформи: системи за управление на обучението (LMS) системи за управление на учебното съдържание (CLMS), системи за анализ на обучението (LAS). Практическата работа е свързана с разработването на учебно съдържание в среда на софтуерната платформа BlackBoard. Всеки курсист разработва две курсови задачи. Първата „Изграждане на съдържание в BlackBoard“, втората „Създаване на оценяване“ по дисциплината, по която е преподавател.

Преминалите обучение ще придобият знания за да могат да:
– Описват със свои думи софтуерните платформи за обучение и тяхното предназначение;
– Подбират учебно съдържание и инструменти за оценяване в BlackBoard;
– За конструират и тестове в среда на BlackBoard;
– Да организират познавателната дейност на обучаемите в среда на BlackBoard.

Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (https://rq.mon.bg/home). 

За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255

http://didactaconsult.com/

Краен контрол: задачи
Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна