STEM обучение – формула на успеха

Предназначение: Програмата е предназначена за преподаватели, които преподават по метода STEM или ръководят проекти. Този метод се представя в контекста на методиката «Учене чрез правене» (Learning by doing), като интердисциплинарно обучение.
Обучението е насочено към приложението на метода на проектите в обучението, средствата за това обучение и изграждането на учебна среда зя STEM. Предлагат се различни STEM технологии и модели в зависимост от научната област.
Разглеждат се и най-добрите световни практики в STEM обучението. Изучават се и отделни примери за дизайн на проекти.
За оценяване на проекти се изучават стратегии и подходи за анализ на резултатите в STEM обучението.

Преминалите обучението по програмата ще придобият знания и ще могат да:
 – обучават по метода STEM;
– изграждат среда за обучение по метода STEM;
– организират групова работа по проекти;
– прилагат методиката „учене чрез правене“;
– използват интерактивни методи в обучението по STEM;
– ръководят и оценяват проекти;
– прилагат методика за дефиниране на целите за обучение по метода STEM.

Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (http://iropk.mon.bg/). 32 часа – 2 кредита.

За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255

Краен контрол: задачи
Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна