ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КУРСОВЕ ЗА ОНЛАЙН И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Предназначение:

Програмата е предназначена за формиране на умения да използване на виртуални средства в процеса на преподаване и учене. Курсистите придобиват знания за видовете обучения, подпомагани с виртуални средства; принципите на разработването на онлайн курсове; технологията (тайните) на разработване на добри онлайн курсове. Онлайн курсове и тестове в Blackboard. Практическата работа се състои в две курсови задачи. Първата разработване план на онлайн урок по дисциплината, която преподават. Втората разработване шаблон (теми, цели, учебно съдържание, дейности, съвместна работа, оценяване и рефлексия) на дисциплината която преподават.

Преминалите обучение ще придобият знания за:
– критериите за разработване на онлайн курсове;
– инструментите за разработване на онлайн курсове;
– четирите „тайни“, които са предпоставка за разработването на качествени он-лайн курсове;
– разработването на шаблон на онлайн урок;
– разработването на шаблон на курса.

Технически ресурси и софтуер: мобилен компютърен кабинет; мултимедия; интерактивна бяла дъска; Онлайн платформа за обучение BlackBoard;
Информационни:

1. Мултимедийни презентации.
2. Тестове в BlackBoard.
Литература:
1. Раздавателен материал „Методология на изграждането на он-лайн курсове, изд. Дидакта Консулт, София, 2017 г.
2. Раздавателен материал „Онлайн курсове – примери“, изд. Дидакта Консулт, София, 2017 г.
3. Раздавателен материал „Онлайн курсове в BlackBoard“, изд. Дидакта Консулт, София, 2017 г.

Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (https://rq.mon.bg/home).

За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255

http://didactaconsult.com/


Краен контрол: задачи

Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна