Програма ‘МТС’

Служи за автоматизиране на отчетността на материално-техническото снабдяване на предприятието.

Разполагаме с десетина програмни варианта за следене на складово стопанство. Наред с основните принципни моменти в програмата се отразяват и специфичните изисквания на потребителя, които неизменно присъстват, както показва 10 годишния ни опит.

Системата позволява на клиента да настройва според текущите си нужди номенклатури за мерните единици, за видовете документи, с които работи, за складовите помещения и др. При желание може да се въвежда информация за клиентите и доставчиците. Потребителят може да открива необходимите му сметки и подсметки, като във всеки момент в тях автоматично се отразяват салдата, съответстващи на въведените до момента документи за движение на материалите.

Освен в счетоводните сметки всеки документ за движение на материали актуализира и съответните наличности. По избор на клиента може да се работи с усреднени цени или с твърди такива, могат да бъдат наблюдавани оптимални и минимални количества, следят се липсите, излишъците и материалите, предложени за брак и др.

Програмата разполага с около 50 справки (табулограми). Наред с основните справки за приход и разход на материала, оборотна ведомост, сборната ведомост, наличността по помещенията и др. могат да се получават протоколи за брак, справки за оптимални и минимални количества, по видове документи, хронологична ведомост, справка за фактурите (вкл. неплатените) и т.н.

Системата разполага с редица функции, улесняващи потребителя при боравенето му с данните. От друга страна всички справки са параметризирани, така че могат да се правят разпечатки само за определен диапазон. Има възможност да се правят и комбинирани справки за избрани от потребителя полета във всеки от файловете на базата данни.

Позволява въвеждане на наличностите и движение на материалите “ОТ ВЪН НАВЪТРЕ”, “ОТ ВЪТРЕ НАВЪН”, “ОТ СКЛАД В СКЛАД”. Справките са: Оборотна ведомост, Наличности по складове, Наличности по материално отговорни лица, Движение на материалите и др. Изготвя протоколи за инвентаризация и брак.

Позволява и разпечатването на приходно-разходни документи.

Работи с една и съща база данни с програмата за счетоводство, като е предвидена възможност за прехвърлянето им в двете посоки: МТС-АСД; АСД-МТС.

Друго голямо предимство на програмата е възможност да се параметризира. Това позволява на потребителя да я актуализира с промяна на законовите и нормативните уредби без необходимост от закупуване на нови версии.

Работи в среда на DOS. Разработва се и вариант за работа в среда на WINDOWS.

Цена: 390 лв.

Гаранционен срок – 12 месеца.