МЕТОДИКА ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

Предназначение: Курсът е предназначен за класни ръководители от първи до осми класове, които желаят да преподават БПД в своите класове. Той е организиран и в съответствие с писмо № 9105-324 от 19.09.2003 година на Министъра на образованието и науката. Съгласно писмото от учебната 2006/2007 година часовете по БДП ще се провеждат единствено от класния ръководител, които трябва да е преминал квалификационен курс по БДП или да е слушал същата дисциплина в редовния курс на обучението си. Програмата е предназначена за начално обучение по „Методика на възпитанието и обучението на децата и учениците по БДП“ на класните ръководители. Програмата е утвърдена от МОН и съдържа следните модули: Пътнотранспортни произшествия с деца и тяхната правна защита; Психо-физиологически особености на децата и учениците като участници в пътното движение; Изграждане на система от цели на обучението по Безопасност на движението по пътищата в детската градина и средното училище; Технология на обучението по Безопасност на движението по пътищата в детската градина и СУ. Разработване и защита на курсови задачи. Обучението има дейностен и практико–приложен характер Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (http://iropk.mon.bg/). 32 часа – 2 кредита. За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!

Краен контрол: задачи
Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна