МЕТОДИКА ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

Курсът е за начална квалификация и е предназначен за класни ръководители и преподаватели в УЧИЛИЩА и ДЕТСКИ ГРАДИНИ, които преподават или ще преподават БДП.

В курса Вие ще придобиете знания и ще можете да:
1. Дефиниране на учебните цели индивидуално в съответствие с глобалната цел „ВЪЗПИТАНИЕ НА ТРАНСПОРТНА КУЛТУРА И ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ ДА СЕ ОПАЗИМ ЖИВИ НА ПЪТЯ“, като крайни резултати, които трябва да постигнат Вашите ученици.
2. Изграждате среда за учене по БДП.
3. Планирате индивидуално обучението на Вашите ученици.
4. Организирате обучението като самостоятелна или групова работа в клас и самостоятелна работа в пътната средата на населеното място, в което живеят играят и се учат.

Тази методика е „Учене чрез правене“ (Learning by doing). Тя поставя в центъра на обучението децата в детската градина и учениците. Индивидуализация на обучението се постига със статуса на всяко дете и ученик в пътната среда и населеното място.

В курса ще се научите да разработвате основни инструменти за постигане на поставената цел. Тези инструменти са:
1. „Проблеми за самостоятелна работа за всеки статус извън училище“ – предназначени за децата и учениците и техните родители.
2. „План за обучението“ в съответната група на детската градина и 1-12 клас – предназначен за децата, учениците и техните родители.
3. „Писмена атестация“ за постигнатите цели от всяко дете и ученик – предназначена за децата, учениците и техните родители.
4. „Конструирането на дидактически тестове“ за диагностика на знанията на децата и учениците – резултатите от тестове са предназначени за децата, учениците и техните родители.

Всеки участник получава безплатно следните учебни материали:
За 1-12 клас:
1. Учебник “Методика на обучението на децата и учениците  по БДП”.
2. Сборник с над 1300 тестове и казуси по БДП за 1-12 клас, подходящи за състезания по БДП.
3. Примерни задачи по БДП: Проблеми за самостоятелна работа на децата и учениците за всеки статус, План за обучението по БДП в съответния клас в училище, Дидактически тест.
За детските градини:
1. Учебник “Методика на обучението на децата и учениците  по БДП”.
2. Сборник с над 1300 тестове и казуси по БЗП за 1-12 клас.
3. Примерни задачи по БДП: Проблеми за самостоятелна работа на децата и учениците за всеки статус, План за обучението по БДП в съответната група на детската градина.

Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (https://rq.mon.bg/home). 

За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255

Краен контрол: задачи
Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна