Преподаване и фасилитиране в процеса на

обучение в училище

Предназначение: Програмата е предназначена за формиране на умения за фасилитиране в учебния процес. Фасилитирането се разглежда, като елемент на преподаването, подпомагащо формирането на „меки умения“ у учениците (самоорганизация, самоконтрол, планиране, работа в екип, комуникативни умения и т.н.), които са необходима предпоставка за успешна реализация.
Фасилитирането, като дейност, която се използва от преподавателя изиска и умения за планиране и организиране на обучението, не като съвкупност от уроци, а като дейности (крайни резултати), които трябва да усвоят обучаемите.
Практическото обучение се състои в разработването на „План за обучението по дисциплина“, съдържащ дейностите, които трябва да усвоят обучаемите и сценарий за формирането на всяка дейност. Целта на курса е формиране на основните умения за фасилитиране.
Преминалите обучение ще придобият знания за:
– понятията фасилатор и фасилитиране;
– изброяват уменията, които трябва да притежава фасилитатора;
– мястото на фасилитирането в процеса на преподаване;
– разработване на план за обучението, като съвкупност от дейности (крайни резултати), които трябва да усвоят обучаемите;
– преподаване с фасилитиране.

Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (http://iropk.mon.bg/). 32 часа – 2 кредита.

За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255

Краен контрол: задачи
Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна