ИНФОРМАЦИОННА КУЛТУРА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ – 32 ЧАСА

Предназначение: Програмата представя критериите за изграждане на необходимата информационна култура на всеки работещ в образователна институция, независимост от възраст, образование, предметна област и (не)участие в управлението й. Представят се необходимите знания и умения за целта. Преподавателят трябва да насочва и изисква от обучаемите използването на реални, научни критерии за знанието и ефективно използване на информационно-комуникационните ресурси, с които разполагат учениците. Преодоляването на „бариерата между поколенията“ изисква и използването на нови образователни технологии, базирани на съвременни ИКТ. Това изисква изграждане на високо ниво на информационна култура у двете старни на образователния процес. Подчертава се разлика между данни, информация и знания, както и техните източници. От изключително значение е и изграждането на системи за информационна сигурност на всички нива-индивидуална, институционална, обществена. Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (http://iropk.mon.bg/). 32 часа – 2 кредита. За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!
Краен контрол: задачи

Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна