ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ ВЪВ ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП

Предназначение: Опреснителен курс за класни ръководители. Програмата е предназначена за формиране знания за използването на интерактивни методи в обучението по БДП. Тя съдържа следните модули: Интерактивни методи в обучението; Конструктивизмът теоретична основа на интерактивността в обучението; Ситуационни методи; Дискусионни методи; Опитно емперични методи. Обучението е дейностно ориентирано. Обучаемите разработват курсов проект по избран от тях интерактивен метод. Курсът завърша в полагането на заключителен тест. Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (http://iropk.mon.bg/). 32 часа – 2 кредита. За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!
Краен контрол: задачи

Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна