ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

В ОБУЧЕНИЕТО И РАБОТАТА В ДИГИТАЛНА СРЕДА

Предназначение: Курсът е предназначен за формиране на знания за използване на информационните и комуникационни технологии в обучението и организация на обучението в дигитална среда. Състои се от следните модули: Йерархичен модел на учебното съдържание; Средства на ИКТ в процеса на обучение; Методи на ИКТ в процеса на обучение; Виртуално общуване; Изграждане на дигитални среди за обучение; Методология на работата в дигитална среда. Практическите занятия се провеждат в среда на софтуерна платформа за обучение Blackboard и се състоят в упражнения за: структуриране на учебна дисциплина; формиране на умения за работа със средствата на ИКТ; работа в дигитална среда. Курсът завършва с курсова работа „Дигитална среда по дисциплина“ и заключителен тест. Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (http://iropk.mon.bg/). 48 часа – 3 кредит. За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!
Краен контрол: задачи

Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна