19 февруари 2023
STEM БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ – КАЗУСИ И СИМУЛИРАНИ СИТУАЦИИ
(1 кредит)

25 февруари 2023
ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ ВЪВ ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП – ОПРЕСНИТЕЛЕН (1 кредит)

25-26 февруари 2023
МЕТОДИКА, СРЕДА И СОФТУЕР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА „КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В 5, 6 И 7 КЛАСОВЕ” (2 кредита)

19 март 2023
ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП за ДИРЕКТОРИ (1 кредит)

19 март 2023
ЧЛЕНОВЕ НА УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ ПО БДП (1 кредит)

25-26 март 2023
МЕТОДИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА – ПЪРВОНАЧАЛЕН (2 кредита)

 

14 януари 2023
АГРЕСИЯ И ЕМПАТИЯ В КЛАСНАТА СТАЯ – ЕМОЦИОНАЛНО УЧЕНЕ ЧРЕЗ ТВОРЕНЕ (1 кредит)

21 януари 2023
ДИЗАЙН НА УРОКА С ИНТЕГРИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ (1 кредит)

28-29 януари 2023
МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО КОМПЮТЪРНО М
ОДЕЛИР
АНЕ 3-ти и 4-ти КЛАС (2 кредита)