Курсове, предлагани от ЦПО “Професия 21 век” към Дидакта Консулт, включени в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти  (https://rq.mon.bg/home):

 1. Методика на обучението на децата и учениците по Безопасност на движението по пътищата – 1 или 2 кредита
 2. Интерактивни методи във възпитанието и обучението по БДП – 1 или 2 кредита
 3. Планиране, организация и контрол на възпитанието и обучението по БДП – 1 кредит
 4. Членове на училищни комисии по БДП – 1 кредит
 5. Методика на разработването и конструирането на дидактически тестове – 2 или 3 кредита
 6. STEM модели и дейности в ДЕТСКАТА ГРАДИНА – 1 кредит
 7. Методи и техники за успешно партньорство между родители и учители в образователната институция – 1 кредит
 8. Механизми за превенция на страхови изживявания при децата и учениците – 1 кредит
 9. Решаване на конфликти между децата и учениците чрез арттерапевтични методи – 1 кредит
 10. Умения за работа с технологиите при разработване и реализация на STEM базиран урок – 1 кредит
 11. Иновативни техники в приобщаващото образование – работа с етнически малцинства и деца със СОП – 1 кредит
 12. Приказната игра като форма за работа в мултикултурна среда – 1 или 2 кредита
 13. Педагогическа превенция на виртуалната агресия – 1 кредит
 14. Проектно-базирано обучение – 1 кредит
 15. Персоналност и Тимбилдинг. Групово-динамичен тренинг за психокомфорт и работа в екип – 2 кредита
 16. Интерактивни методи в обучението – 2 кредита
 17. Софтуерни платформи за обучение – 3 кредита
 18. Информационни и комуникационни технологии в обучението и работата в дигитална среда – 3 кредита
 19. STEM базирано обучение – казуси и симулирани ситуации –  1 кредит
 20. Методика, среда и софтуер за обучение по дисциплината „Компютърно моделиране и информационни технологи в 5, 6 и 7 класове” – 2 кредита
 21. Методика на обучението по компютърно моделиране 3-ти и 4-ти клас – 2 кредита
 22. STEM обучение – формула на успеха – 2 кредита
 23. Проектиране на STEM урок –  1 кредит
 24. Дизайн на урока с интегриране на технологии – 1 кредит
 25. Агресия и емпатия в класната стая – емоционално учене чрез творене – 1 кредит
 26. Преподаване и фасилитиране в процеса на обучение в училище – 2 кредита
 27. Дигитални компетенции – 3 кредита
 28. Учене чрез правене – методика за учене и формиране на меки умения у обучаемите  – 2 кредита
 29. Приобщаващо образование в нестандартна класна стая – Арт педагогика в помощ на учителя – 1  или 2 кредита
 30. Технология на изграждането на курсове за онлайн и дистанционно обучение – 2 кредита

Ако желаете заявка за конкретна дата  за дистанционно, присъствено или изнесено обучение ни потърсете за информация на тел.: 0892 230 948, 0887 303 255

Електронна поща: didacta@didactaconsult.com

Курсове, предлагани от Дидакта Консулт:

 1. Опреснителен курс за Инструктори
 2. Опреснителен курс за Председатели на изпитни комисии