your-first-name
your-last-name
your-degree
your-workplace
your-location
your-email
your-subject
Мариан, Бетина
Ангелов, Милчева
главен асистент доктор; студент
Филиал на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Враца
гр. Враца
angelov.m.n@abv.bg
ВИРТУАЛНОТО ПИАНО КАТО МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ В ПОМОЩ НА МУЗИКАЛНООБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
Мариан
Ангелов
главен асистент доктор
Филиал на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Враца
гр. Враца
angelov.m.n@abv.bg
„MUSESCORE“ ПРИ ЕЛЕКТРОННОТО ДИСТАНЦИОННО МУЗИКАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ
Анна
Целова
ас. д-р
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Филиал Враца
Враца
acelova@abv.bg
Професионална квалификация и кариерно развитие на социалния работник
Екатерина Петкова
Юлия Кондева
доцент/доктор; докторант
ТУ - София, ДКПРУ- Сливен
гр. Сливен
zenid@abv.bg
Предизвикателства и перспективи пред обучението по български език и литература в мултикултурна среда
Екатерина Петкова
Юлия Кондева
доцент/ доктор
ТУ София, ДКПРУ Сливен
гр. Сливен
zenid@abv.bg
Предизвикателства и перспективи пред обучението по български език и литература в мултикултурна среда
Георги
Георгиев
докторант
Е.Миролио ЕАД
Сливен
mr.g.georgiev@abv.bg
АНАЛИЗ НА СТРУКТУРНОТО ИЗМЕНЕНИЕ НА ТЪКАНИ С ЕЛАСТОМЕРНИ НИШКИ ПРИ АПРЕТУРНА ОБРАБОТКА
Елисавета
Семерджиева
доцент, доктор
ПУ-филиал "Любен Каравелов"
гр. Кърджали
esemerdzhieva@uni-plovdiv.bg
ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА - ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВИ
Ваня
Найденова
доцент, доктор
ПУ-филиал "Любен Каравелов"
гр. Кърджали
vnaydenova@uni-plovdiv.bg
КАЧЕСТВОТО НА АКАДЕМИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ПРЕСЕЧНА ТОЧКА НА ОЧАКВАНИЯ, АКАДЕМИЗЪМ И КОМПЕТЕНТНОСТ
Стоян
Божков
доцент
ИПФ-Сливен
Сливен
s_bozhkov@abv.bg
ОТНОСНО МЯСТОТО НА ЕТИКАТА И ЕТИЧНИТЕ НОРМИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ НА СЧЕТОВОДНИ КАДРИ
Стоян
Божков
доцент
ИПФ-Сливен
Сливен
s_bozhkov@abv.bg
Относно мястото на етиката и етичните норми в процеса на обучение на счетоводни кадринорми
Стоян
Божков
доцент
ИПФ-Сливен
Сливен
s_bozhkov@abv.bg
Евгения
Василева
главен асистент/ доктор
ТУ-София, ИПФ- Сливен
Сливен
evgeniya.vasileva@tu-sofia.bg
Честотен анализ на активен лентов-пропускащ филтър от втори ред
Евгения
Василева
главен асистент/ доктор
ТУ-София, ИПФ- Сливен
Сливен
evgeniya.vasileva@tu-sofia.bg
Синтез на последователно коригиращо звено на линейна непрекъсната система с използване на логаритмичните честотни характеристики
Деница
Младенова
гл. ас. д-р
УниБИТ
София
d.mladenova@unibit.bg
INNOVATIVE MODELS IN COOPERATION BETWEEN HIGHER EDUCATION AND THE BUSINESS
Екатерина
Господиножа
главен асистент
ТУ-София-ИПФ-Сливен
Сливен
ekaterina_gospodinova@tu-sofia.bg
ANALYSIS AND STRUCTURE OF THE INTERNATIONAL COMMUNICATION STANDARD IFSF. IFSF DEVICE ARCHITECTURE DESIGN WITH TCP/IP INTERFACE