Персоналност и Тимбилдинг. Групово-динамичен тренинг за психокомфорт и работа в екип

Предназначение: Програмата е от тренингов тип и е насочена към повишаване равнището на двата основни типа личностна интелигентност – интраперсонална и интерперсонална. Личностната интелигентност е необходим елемент от професионализма на педагога, защото той реализира своите функции чрез различните видове общуване. Програмата се състои от два модула:

1. Психокомфорт – трениране на интраперсоналната интелигентност която се проявява в уменията за самоконтрол, саморазбиране и формиране на адекватна, устойчива самооценка. Усвояват се методи и техники за самовъздействие, постигане на психокомфорт и превенция на синдрома на бърнаут в учителската професия;

2. Работа в екип – трениране на интерперсоналната интелигентност, изразяваща се в умения за изграждане на позитивни взаимоотношения в общуването и за реализиране на ефективни комуникации и позитивни интеракции. Усвояват се методи и техники за сплотяването на екипа и за ефективното му функциониране.

В края на обучението, обучаемият ще може да:
– идентифицира свои и чужди потребности;
– разпознава и противодейства на негативни психични състояния;
– познава методи, техники и похвати за самодиагностика, самовъздействие и постигане на психичен комфорт.
– познава основните роли в екипа;
– идентифицира потребностите на екипа;
– подбира и прилага ефективни методи за анализ нас ъстоянието и проблемите на екипа;
– познава методи и техники за енергитизиран еи сплотяване на екипа;
– избира и прилага различни методи, техники, и похвати за решаване на проблеми в екипа.

Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (http://iropk.mon.bg/). 32 часа – 2 кредит.

За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255
Краен контролзадачи

Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна