PERSONALITY & TEAM BUILDING. ГРУПОВО-ДИНАМИЧЕН ТРЕНИНГ ЗА ПСИХОКОМФОРТ И РАБОТА В ЕКИП

Предназначение: Програмата е от тренингов тип и е насочена към повишаване равнището на двата основни типа личностна интелигентност – интраперсонална и интерперсонална. Личностната интелигентност е необходим елемент от професионализма на педагога, защото той реализира своите функции чрез различните видове общуване. Програмата се състои от два модула: 1. Психокомфорт – трениране на интраперсоналната интелигентност която се проявява в уменията за самоконтрол, саморазбиране и формиране на адекватна, устойчива самооценка. Усвояват се методи и техники за самовъздействие, постигане на психокомфорт и превенция на синдрома на бърнаут в учителската професия; 2. Работа в екип – трениране на интерперсоналната интелигентност, изразяваща се в умения за изграждане на позитивни взаимоотношения в общуването и за реализиране на ефективни комуникации и позитивни интеракции. Усвояват се методи и техники за сплотяването на екипа и за ефективното му функциониране. Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (http://iropk.mon.bg/). 32 часа – 2 кредит. За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!
Краен контролзадачи

Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна