УЧЕБНИК

по

АУДИОВИЗУАЛНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Цена: 13,00 лв.

 

Учебникът по Аудиовизуални и информационни технологии в обучението има за цел да формира знания и умения за използването в учебния процес на други източници на информация (учебно съдържание) извън учебниците и преподавателите по съответната дисциплина.

В него аудиовизуалните средства и информационните технологии се разглеждат като посредници между обучаващите и обучаваните, позволяващи индивидуално планиране на учебния процес и реализация на парадигмата "учене чрез дейност". В този контекст е предложена обучаваща технология, основаваща се на понятието "познавателна структура", Техниката на Мейджър и Таксономията на Блум.

Разгледани са и основните модели, методи, средства и организационни форми на аудиовизуалните и информационни технологии в обучението. Специално място е отделено на онагледяването, дидактическите тестове и програмите за обучение подпомагано с компютри, както и на програмни и технически средства за тяхното разработване и използване в учебния процес.

Учебникът е предназначен за студенти и специализанти, изучаващи дисциплината в подготовката си за придобиване на учителска правоспособност. С процедурния си подход той е и незаменим помощник за всеки преподавател, решил да използва интерактивни методи за обучение и индивидуално планиране и управление на познавателната дейност на своите обучаеми.

За допълнителна информация и заявки:
02 958 50 71, 087 858 50 74
e-mail didacta@didactaconsult.com