ГЕНЕРИРАНЕ НА ТЕСТОВЕ ПО БДП

GenTest

 

ДЕМО - Setup.exe (1.65 MB) и ReadMe.txt

ВАЖНО: Patch за GenTest v.1.0 - gt10_patch.exe (76 KB) и ReadMe.txt

 

І. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Програмният продукт е предназначен за генерирате и разпечатване във формат А4 на тестове за обучението по Безопасност на движението по пътищата от 1 до 8 клас.

 

ІІ. НЕОБХОДИМА КОНФИГУРАЦИЯ

Минимална: Компютър Pentium ІІ, 433 МHz, RAM 128 MB, HDD 70 MB.

Препоръчителна: Компютър Pentium ІІІ, 500 МHz, RAM 256 MB, HDD 100 MB и по-висока.

Софтуер: Windows XP

 

ІІІ. ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА

За да инсталирате програмата трябва да разполагате със CD устройство.

Поставяте получения от нас диск в устройството. С Explorer-a отваряте диска и стартирате Setup.exe. Следвате указанията на компютъра докато завърши инсталацията.

 

ІV. СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА

Програмата се състои от три модула: модул база данни с над 500 проблема (въпроси, казуси, задачи) по БДП; модул за генериране на тестове; модул за разпечатване на тестовете.

 

V. ГЕНЕРИРАНЕ НА ТЕСТОВЕ

1. Определяне броя на проблемите в теста.
2.
Определяне скалата за оценяване.
3.
Избор на клас, за който ще се генерира теста.
4.
Избор на ниво (според таксономията на Блум), на което ще се измерват знанията на учениците. За обучението по БДП това е само ниво "възприемане".
5.
Избор на познавателни структури, знанията за които ще се измерват.
6.
Определяне броя на проблемите за всяка познавателна структура.
7.
Генериране на теста.

 

VІ. ПРЕГЛЕД И РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ТЕСТОВЕ

В този режим можете:
1. Да прегледате конфигурирания тест.
2.
Да го разпечатате ако Ви харесва, ако - не да се върнете обратно за да генерирате нов вариант.
3.
Да прегледате логическото описание (съдържащо отговори на всеки проблем и точките, които той носи).
4.
Да разпечатате логическото описание.
5.
Да генериране втори вариант на теста и т.н.

Забележка:
1. Програмата е разработена на базата на Концепцията за възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата в детската градина и българското училище, приета от МОН през 2003 г.
2. Методиката за разработване на тестове, която е заложена в програмата, се изучава в квалификационните курсове “Методика за обучение на децата и учениците по Безопасност на движението по пътищата".

 

VІІ. ЦЕНИ И СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА