Учебно помагало "ПЪТНА МОЗАЙКА"

Цена: 3,50 лв.

Учебното помагало е разработено в съответствие с “Концепция за обучение на децата и учениците по БДП в детската градина и българското училище”. Одобрено е със Заповед № РД 09-1513/05.08.2005 г. на министъра на образованието и науката. Помагалото е създадено за подпомагане на педагогическата практика в детската градина относно реализиране на пълноценен учебен процес - интересен и занимателен за децата. Предназначено е за деца от 3 до 4 годишна възраст. В помагалото са включени пет картона за деца. Картинната информация е достъпна за децата и ще стимулира положителната им мотивация за участие в учебния процес. Учебното съдържание е структурирано в определена последователности с постепенно нарастваща трудност, и е групирано в пет теми:
1.1 Нашата улица
Цели: Разпознаване, назоваване, описване, и разграничаване на отделните елементи на пътя- платно, тротоар, бордюр.
1.2 Неподвижни елементи на улицата
Цели: Разпознаване, назоваване и разграничаване на неподвижните елементи на улицата. Обясняване на предназначението на отделни неподвижни елементи на улицата.
1.3 Кой къде се движи
Цели: Разпознаване и назоваване на участници в движението по улицата – пешеходци и превозни средства. Назоваване кой, къде и защо трябва да се движи.
1.4 Превозни средства по суша
Цели: Разпознаване, назоваване и разграничаване на видове превозни средства по суша.
1.5 Светофар
Цели: Изследване и анализиране на зададен образец за разкриване на характерната форма, части, цвят и пространствени отношения.
 

 

Цена: 3,80 лв.

Учебното помагало е разработено в съответствие с “Концепция за обучение на децата и учениците по БДП в детската градина и българското училище”. Одобрено е със Заповед № РД 09-1513/05.08.2005 г. на министъра на образованието и науката. Помагалото е създадено за подпомагане на педагогическата практика в детската градина относно реализиране на пълноценен учебен процес - интересен и занимателен за децата. Предназначено е за деца от 4 до 5 годишна възраст. В помагалото са включени пет картона за деца. Картинната информация е достъпна за децата и ще стимулира положителната им мотивация за участие в учебния процес. Учебното съдържание е структурирано в определена последователности с постепенно нарастваща трудност, и е групирано в шест теми:
2.1 Безопасни и опасни места на улицата
Цели: Разпознаване и назоваване на опасните места на улицата.
2.2 Безопасни места за игра
Цели: Разпознаване и назоваване на безопасни и опасни места за игра.
2.3 Превозни средства по суша,въздух и вода
Цели: Разпознаване и назоваване на участници в движението –превозни средства.
2.4 Правила за движение по тротоар
Цели: Разпознаване, назоваване и разграничаване на отделните елементи на улицата. Описание що е пешеходец.
2.5 Ние сме участници в движението
Цели: Ориентиране в пътната обстановка - възприемане и анализ. Разпознаване, назоваване и разграничаване на участниците в движението.
2.6 Пресичане на улица регулирана от светофар
Цели: Разпознаване и назоваване на елементите от пътната сигнализация и маркировка – светофар, пешеходна пътека и пътен знак. Разпознаване и назоваване на безопасно място за пресичане.
 

 

Цена: 4,00 лв.

Учебното помагало е разработено в съответствие с “Концепция за обучение на децата и учениците по БДП в детската градина и българското училище”. Одобрено е със Заповед № РД 09-1513/05.08.2005 г. на министъра на образованието и науката. Помагалото е създадено за подпомагане на педагогическата практика в детската градина относно реализиране на пълноценен учебен процес - интересен и занимателен за децата. Предназначено е за деца от 5 до 6 годишна възраст. В помагалото са включени пет картона за деца. Картинната информация е достъпна за децата и ще стимулира положителната им мотивация за участие в учебния процес. Учебното съдържание е структурирано в определена последователности с постепенно нарастваща трудност, и е групирано в девет теми:
3.1. Грешките на художника – място на движение на подвижните елементи на улицата
Цели: Разпознаване и назоваване на елементите на пътната среда. Анализиране на пътни ситуации с опасност за пешеходци.
3.2. Пешеходци
Цели: Определяне на мястото на конструираните образи в предметни взаимозависимости и структури.
3.3. Светофар за пешеходци
Цели: Разпознаване и назоваване на видове светофари. Разпознаване на светлинните сигнали на светофарите и обясняване на значението им за регулиране на движението на пешеходци и превозни средства.
3.4. Пресичам улицата безопасно
Цели: Възприемане, анализиране и сравняване на двигателна информация в пътни ситуации. Определяне на посоките “ляво-дясно”.
3.5. Пътни знаци
Цели: Разпознаване и назоваване на три от най-срещаните пътни знаци със значимост за осигуряване на детската безопасност.
3.6. Опасно - безопасно
Цели: Анализиране на пътни ситуации с опасност за пешеходците. Изразяване на собствена преценка за пътна ситуация.
3.7. Велосипедист
Цели: Разпознаване и назоваване както на средствата за защита от наранявания, така и на тези необходими за намалена видимост.
3.8. В автомобила
Цели: Разпознаване опасните и безопасните места в автомобила. Разпознаване и назоваване на пасивни средства за защита на пътник.
3.9. На разходка с децата от детската градина
Цел: Разпознаване и назоваване на средство за сигнализиране. Обясняване на значението на палка “Стоп! Деца” за тяхната безопасност .

 

Цена: 4,20 лв.

Учебното помагало е разработено в съответствие с “Концепция за обучение на децата и учениците по БДП в детската градина и българското училище”. Одобрено е със Заповед № РД 09-1513/05.08.2005 г. на министъра на образованието и науката. Помагалото е създадено за подпомагане на педагогическата практика в детската градина относно реализиране на пълноценен учебен процес - интересен и занимателен за децата. Предназначено е за деца от 6 до 7 годишна възраст. В помагалото са включени пет картона за деца. Картинната информация е достъпна за децата и ще стимулира положителната им мотивация за участие в учебния процес. Учебното съдържание е структурирано в определена последователности с постепенно нарастваща трудност, и е групирано в десет теми:
4.1. На улицата не е безопасно
Цели: Коментиране и оценяване опасностите на пътя при дадено поведение на пешеходци. Посочване на връзки и зависимости.
4.2. Регулиране на кръстовище с пътни знаци
Цели: Разпознаване, назоваване и разграничаване на пътни знаци. Обясняване на значението и функциите на пътните знаци.
4.3. Карти “пътни знаци”
Цели: Разпознаване на пътни знаци по име, форма и цвят. Описване на характеристиките им с изброяване на елементите.
4.4. В автобуса
Цели: Разпознаване и назоваване на безопасните места в автобуса. Прилагане на норми на поведение в превозно средство-лична безопасност и безопасността на останалите пътници.
4.5. Регулировчик
Цели: Разпознаване и именуване на сигналите, подавани от него с тялото и ръцете.
4.6. Движение по улица с банкет
Цели: Обясняване правилата за движение на пешеходци по път с банкет.
4.7. Правила за безопасно движение по пътищата
Цели: Анализиране на пътно - транспортна обстановка. Разпознаване и определяне кой спазва и кой нарушава правилата за пътна безопасност в извънградска обстановка.
4.8. Първа помощ
Цели: Разпознаване и назоваване на телефонните номера на отделните служби за първа помощ. Разпознаване, назоваване и разграничаване атрибутите на някой видове труд за оказване на помощ.
4.9. Моят безопасен път до училище в града
Цели: Изработване на безопасен маршрут в графична форма. Обосноваване и защита за безопасността на избрания маршрут.
4.10. Моят безопасен път до училище извън града
Цели: Пространствено ориентиране в умствен план. Определяне и обясняване опасните места по маршрута.