Курсове, организирани от фирма Didacta Consult

 

Информатика за учители
Педагогическа правоспособност
Курс за изпитващи на кандидати за водачи на МПС
Методика за обучението на децата и учениците по Безопасност на движението по пътищата
Възстановяване на контролните точки на водачи на МПС
Интерактивни методи във възпитанието и обучението по БДП
Планиране, организация и контрол на възпитанието и обучението по БДП
Членове на училищни комисии по БДП
Методика на разработването и конструирането на дидактически тестове
Технология на изграждането на курсове за онлайн и дистанционно обучение
Техники за дефиниране на учебните цели
Софтуерни платформи за обучение
Педагогическа превенция на виртуалната агресия
Проектно-базирано обучение
Мениджмънт на ученическия клас
Personality & team building. Групово-динамичен тренинг за психокомфорт и работа в екип
Интерактивни методи в обучението
Теоретични основи на виртуалното обучение
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда
Учителят в информационния век и виртуалното пространство - 32 часа
Учителят в информационния век и виртуалното пространство - 48 часа
Методика на разработването и конструирането на дидактически тестове - 48 часа
Информационно-управляващи системи в образователните процеси - 32 часа
Информационно-управляващи системи в образователните процеси - 48 часа
Информационна култура и информационна сигурност в образователните институции - 32 часа
Информационна култура и информационна сигурност в образователните институции - 48 часа
Интернетика в образованието