Кабинет по "Безопасност на движението"

 

I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

• групови и индивидуални занимания по “Безопасност на движението”, “Поведение при ПТП” и “Устройство на автомобила”;

• провеждане на теоретичната част на изпита на водачи на МПС;

• провеждане на допълнително обучение съгласно чл. 153, ал. 2;

• други дейности, свързани с обучението на водачи на МПС.

II. ОБОРУДВАНЕ

1. Работно място на преподавателя: Бюро или маса (1); бяла дъска (2); екран (2); Персонален компютър (3); Принтер (4); Видеомагнетофон (5); Телевизор (6); Шрайбпроектор (7). Оборудването е предложено с цел преподавателят да може да извършва: онагледяване и демонстрации в процеса на обучението; разпечатва изпитни листа; води документация и статистика за курсистите.

2. Работно място на курсиста: Препоръчваме маси с размери максимум 120/60 см. за индивидуално работно място (8) за двама обучаеми. Работните места в един кабинет не трябва да са повече от 16.

III. УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДИДАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ:

• Сборник документи, изд. “Дидакта-Консулт”, 1999 г.;

• Д. Ганев и колектив, Изпитни въпроси, изд. “МиМедия”, София, 2000 г.;

• Комплект учебна документация (книжки на водача, дневници, регистри и др.);

• Табла за онагледяване; видеофилми; компютърни програми.

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Цената на кабинета се договаря след като потребителят определи броя на работните места и тяхното оборудване.

Цената за монтажа на кабинета се договаря отделно.