ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
"УЧИЛИЩЕ - ПЪРВЕНЕЦ ВЪВ ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА"

 

Обучението на децата и учениците по Безопасност на движението по пътищата (БДП) винаги е било сред приоритетите на Министерството на образованието и науката. Създаването на условия за това обучение в миналото има много успехи, свързани преди всичко с изграждането на учебна среда в училищата и осигуряването на учебни помагала и дидактически материали.

Същевременно схващането, че съдържание на обучението по БДП трябва да бъдат Закона за движението по пътищата и Правилника за неговото прилагане, постепенно доведе до формализъм провеждането му, водещ до абсурда часовете да се възлагат и провеждат от преподаватели, притежаващи шофьорски книжки. Това са и основните причини занятията по БДП да са скучни, безинтересни, а понякога и мъчителни за децата и учениците.

Обучението по БДП трябва да се разглежда като неделима част от цялостното образование и възпитание на личността. То започва от ранна възраст на детето и го съпътства през цялото му развитие. Съвременната пътна среда е враждебна за детето, тя е неестествена и противоречива на неговите потребности и вътрешни механизми за физическа защита. Малките деца не осъзнават опасностите, които крие пътят, а някои юноши съзнателно ги търсят. Ето защо обучението по безопасно движение трябва да доведе до развиването и усъвършенстването на защитните механизми на децата като участници в съвременното пътно движение. Неговата дългосрочна роля е създаването на определен начин на мислене и изграждането на поведение, които осигуряват не само личната безопасност, но и сигурността на останалите участници в движението.

Особено важно е да се схване същността на обучението по безопасно движение като вид социално учене, при което водеща е ролята на практическите умения, на нравствените аспекти, формиращи се главно чрез подражание, личен опит, целенасочено обучение, упражнения и тренировки.

Всичко това показва, че възпитанието и обучението на децата и учениците трябва да е грижа на цялото общество, а не само на училището. Формирането на транспортна култура не може да стане само с уроци, със забрани, с епизодични кампании през определени дни от годината.

Формирането на транспортна култура може да стане само ако този проблем ежедневно, ежечасно, ежеминутно е пред очите и съзнанието на децата, учениците и на всички нас.

Поради тази причина Управителният съвет на Националната асоциация "Професионална подготовка и квалификация" (сдружение с нестопанска цел, работещо в обществена полза) реши да провокира навлизането на бизнеса в това обучение не само като спонсорство, а преди всичко, като пример за грижа за децата - бъдещето на нацията.Трябва да подчертая, че във всички страни от Европейския съюз бизнесът е ангажиран с възпитанието и обучението на децата и учениците по БДП. За пример всеки може да посети сайта www.doroga.renault.ru, спонсориран от фирма Рено.

Първият национален конкурс "Училище първенец във възпитанието и обучението по БДП" има за цел да постави това начало. Целите на конкурса бяха следните:

 

-     училищните ръководства и колективи да разберат, че в това обучение на първо място не е "годишното разпределение на часовете по БДП", а планирането дейността на децата, която те трябва да извършат в тези часове, и създаването на подходяща среда за това обучение;

-     постепенно да се промени организацията на това обучение и вместо между четирите стени на класните стаи то да се изнесе на улицата;

-     да се разбере, че и в България има бизнес, който е готов да спонсорира възпитанието и обучението по БДП на училищно равнище;

-     възпитанието и обучението да бъде постоянно на вниманието на обществото във всички населени места.


От участвалите в конкурса учебни заведения са номинирани 20 (виж www.bdp-bg.net) разпределени в следните категории:

 

- детски градини - 6;

- основни училища - 9;

- средни общообразователни училища - 5.


 

Награждаването на победителите ще се проведе от 11 часа на 21 март в зала "Фоайе" на Националния двореца на децата в гр. София.

Надяваме се на подкрепата на всички, които разбират обществената полза от такива изяви. Освен това, българските училища имат нужда от безкористната помощ както на бизнеса така и на цялото общество, за да възпитаме и обучим нашите деца да се опазят живи на пътя.

Да му подадем ръка!

доц. Красимир Спиров

Председател на Националната асоциация

“Професионална подготовка и квалификация”