Уважаеми колеги!

Чрез нас, вече можете да получите нужната квалификация, необходима за Вашето кариерно развитие, с много по-малък разход на време и средства, в удобна атмосфера у дома или на работното Ви място. Никакви отпуски, пътувания до съответното учебно заведение, търсене на квартири. Единствено правилно планиране на свободното, Ви извън работата и семейството, време е достатъчно за да учите при нас. За всичко останало ще се погрижим ние.

От началото на 2015 г. Центърът за дистанционно обучение на Инженерно-педагогическия факултет на ТУ-София, предлага дистанционна форма на обучение за квалификация и преквалификация на учители. Обучението е предназначено основно за тези, които желаят да:
– преминат едногодишна специализация, необходима за получаване на трета ПКС;
– завършат курс, в който правят писмена разработка, свързана с анализ на резултатите от приложена от кандидатите диагностична процедура, позволяваща им да кандидатстват за втора ПКС;
– преминат курс, свързан с педагогическата практика на кандидата и разработка с изследователски и иновационен характер, позволяваща им да кандидатстват за първа ПКС.

Обучението се извършва с помощта на Black board (софтуерна платформа за обучение) – най-разпространената платформа в САЩ (80% от университетите), Англия (90% от университетите), Холандия (100% от университетите).
Фирмата Black board спечели и обществената поръчка на МОН за оборудване на всички средните учебни заведения с платформа за електронно и дистанционно обучение. Предстои внедряването й!

ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ КАДРИ ЦЕНТЪРЪТ ПРЕДЛАГА

Специализация, педагогическа, психологическа, методическа и професионална квалификация в следните курсове:

ПЕДАГОГИЧЕСКА, ПСИХИЛОГИЧЕСКА И МЕТОДИЧЕСКА КВАЛИФИКАЦИИ
– Курс “Училищна дидактика” 
– Курс “Теоретични основи на виртуалното обучение”
– Курс “Мениджмънт на класа”
– Курс ” Педагогическа превенция на виртуалната агресия”
– Курс “Теория на възпитанието”
– Курс “Стилове на учене”
– Курс “Стратегии за учене”
– Курс “Управление на образованието”

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
– Курс “Дигитална компетентност”
– Курс “Електронно обучение” 
– Курс “Дистанционно обучение”
– Курс “Софтуерни платформи за обучение”-
– Курс “Английски език-ниво А1” 
– Курс “Английски език-ниво А2”
– Курс “ИКТ – 1-4 клас”

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
“Преподаване и учене в интелигентни виртуални среди”, едногодишна професионално-педагогическа специализация, даваща право за придобиване на трета ПКС (чл. 20, ал. (1), т.2 на Наредба № 5)

ЗА ВЕЩИ ЛИЦА И ЮРИСТИ ЦЕНТЪРЪТ ПРЕДЛАГА:

– Курс “Анализ на ПТП (за вещи лица)
– Курс “Анализ на ПТП (за юристи) 
– Курс “Оценители” 

ЗА ТЕКСТИЛНИ ИНЖЕНЕРИ И МОДНИ СПЕЦИАЛИСТИ ЦЕНТЪРЪТ ПРЕДЛАГА:

– Курс “Основи на текстилното производство”
– Курс “Технологично проектиране на плетива”
– Курс “Технологии в плетачното производство”
– Курс “Технологии в предачното производство”

По-подробна информация за съдържанието на курсовете и специализацията можете да получите на адрес www.cdl-tu-sliven.com.
За въпроси, свързани със съдържателната страна на курсовете (учебни планове, учебни програми, научно-изследователска дейност и други се обръщайте на телефон 0895586509.
За въпроси свързани с организацията на обучението се обръщайте на телефони: 0892230948 (Мариана Маринова) 0895586525 (Дора Ненчева) и електронни адреси: didacta@didactaconsult.comdora.nencheva@gmail.com