Dc2018/ октомври 15, 2020/ Новини/ 0 comments

Повече часове по математика за учениците в V, VI и VII клас и олекотяване на материала за сметка на повече практически занимания. Това предлага Министерството на образованието и науката (МОН) с проекти за промени в учебните програми за няколко предмета от областта на природните науки в прогимназията, съобщи изданието “Сега”.

Още през лятото просветният министър Красимир Вълчев анонсира промени в програмите по математика и география за V и VI клас.

Специално за математиката анализи на МОН показват, че часовете по този предмет не са достатъчни за усвояване на заложените в учебните програми знания. По тази причина министерството обеща да увеличи леко часовете им – с половин час на седмица (от 30 на 30.5 часа).

В учебните програми се записва и условието те да формират умения у децата, а не да предпоставят зубрене. Основната цел е учениците да открият необходимостта от знанието и неговото приложение при решаването на конкретни житейски ситуации, пише в проектите.

Промените за V клас

Часовете по математика за петокласниците ще се увеличат от 136 на 153 часа на година от учебната 2021/2022 г. Това е с половин час на седмица, като до одобряването на нови учебници ще се използват съществуващите.

Променя се и препоръчителното процентно съотношение на задължителните учебни часове за годината – досега то беше до 60% за нови знания и над 32% за упражнения, преговор и обобщение. Занапред делът на новите знания се намалява на 55%, а на упражненията се увеличава на 37%.

Броят на уроците в учебника за усвояване на нови знания, не може да надвишава 84. Записано е изискване при представянето на темите и задачите да преобладават ситуации от практиката, водещи до математическо моделиране с цел решаване на житейски казуси.

По география също ще има облекчения. От темите отпада континентът Антарктида. Целта на новата програма е не да изисква безцелно запаметяване на данни и факти, а “опознаване на същността на географията като наука и на подходите и средствата за намиране и използване на географското знание за личностна, професионална и социална реализация”, е посочено в проекта. Броят на новите уроци трябва да е не повече от 32. И новостите по география ще започнат да се прилагат от учебната 2021/2022 г. за учениците, които постъпват в пети клас.

Промените в VІ клас

Промените в учебните планове за шестокласниците също са по математика и география. И по двата учебни предмета те би следвало да влязат в сила от учебната 2022/2023 г.

По математика шестокласниците ще започват с темата за рационалните числа, а не както досега – с геометрични фигури и тела, които остават най-накрая по програма.

Годишният брой часове се увеличава от 136 на 153 учебни часа. Това е с половин час седмично повече спрямо досега. Променя се и процентното съотношение при разпределянето им – 55% ще са за нови уроци (сега е 60%), а над 37% – за преговор и упражнения (сега е 32%). Броят на новите уроци в учебника не може да надвишава 84.

По география шестокласниците пак ще учат, както досега, за Южна и Северна Америка, Азия и Австралия, но отпада темата “География на континентите”, както и темите за Океания и океаните на земята.

Правят се и още някои облекчения. Например вече няма да се изисква децата да описват бреговете по карта и пътешествията на Колумб, Магелан и Америго Веспучи, да разказват за Оринокската и Лаплатската низина и други. Сред новите понятия отпада понятието “торнадо”.

Броят на новите уроци в учебника по география за шести клас не бива да е повече от 43. За часовете по география за шестокласниците също се очаква да има увеличение с половин час на седмица (от 1 на 1.5 на седмица). Така, шестокласниците ще имат да учат един час повече на седмица (заедно с половинката по математика).

Промените в седми клас

Година по-късно, от учебната 2023/2024 г., следва да влязат в сила новостите за седмокласниците по математика, физика, химия и биология.

По математика часовете в седми клас се увеличават от 144 на 162 на година. Новите уроци в учебника трябва да са не повече от 89. Увеличава се и времето за упражнения, преговор и обобщения – от над 32% на над 37%, а времето за нови уроци намалява от 60 на 55%.

По физика при изучаване на темата за електричната енергия от учениците няма да се изисква да могат да пресмятат мощността на тока и разхода на електроенергия от битови уреди. На тяхно място се добавят уменията да “обяснява от какво зависи отделеното количество топлина в консуматор”, да “пресмята мощността на тока само за един консуматор”, и да “пресмята разхода на електроенергия от битови уреди (консуматори) и дискутира начини за нейното пестене”. Отпадат новите понятия като “закон на Джаул-Ленц”, “закон за отражението” и други.

По химия при темата за химичната символика отпадат подтемите за химичните знаци и химичните формули, за наименованията на веществата, относителна атомна маса и относителна молекулна маса и химични уравнения.

От учениците няма да се изисква да определят хидроксидите на алкалните елементи, като основни във връзка с техни общи свойства, както и да представят със схема или текст общи химични свойства на халогеноводородните киселини.

Отпадат от програмата и новите понятия “химичен знак”, “химична формула”, “относителна атомна маса”, “относителна молекулна маса”, “химично уравнение”, “дисоциация във воден разтвор”, “основен хидроксид”, “качествена реакция” и други.

Заложено е броят на новите уроци за усвояване на нови знания в учебника да не е повече от 32 часа.

По биология от учениците няма да се очаква да свързват необходимостта от групирането на организмите с възможностите за тяхното изучаване, както и да описват и разпознават на схема тъкани в животинския организъм.

Отпадат и куп нови понятия като “талусни растения”, “кормусни растения”, “безгръбначни животни”, “здравословен начин на живот” и други.

Броят на новите уроци в учебника не може да надвишава 43.

Нов предмет – дигитални технологии и креативност

През лятото МОН обяви, че планира да въведе и нов предмет “дигитални технологии и креативност” за учениците от V до VII клас, който ще е с половин час повече седмично от времето за сегашния предмет “информационни технологии”. Той ще е за сметка на намаляване на половин час седмично на часовете по чужд език.

Целта е информационните технологии да се надградят с дигитална креативност, тъй като това умение ще е ключово за бъдещите поколение, смятат от министерството.

Плановете са новият предмет за седмокласниците да бъде въведен през учебната 2023/2024 г., а за петокласниците и шестокласниците – съответно през 2021/2022 и 2021/2023 г.

За да стане факт това, вероятно са нужни промени в друга наредба.

Share this Post

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*
*