Dc2018/ юли 16, 2020/ Новини/ 0 comments

Народното събрание започна обсъждането на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, предложен от Министерския съвет. По същество, това ще бъде първата по-сериозна промяна в образователния закон, приет преди пет години. Какво предвиждат предложените промени.

1. Въвеждане на задължително предучилищно образование от 4-годишна възраст. То ще бъде осъществявано само в детските градини – с изключение на селата, в които няма такива (там ще е възможно да се случва и в училище, макар че на практика почти няма населени места, в които да функционира училище, а да няма детска градина). Предвидено е общините, в които нямат достатъчно места в детските градини, да ползват отлагане на клаузата до началото на учебната 2023 – 2024 година, за да подсигурят през това време необходимите места.

В съответствие с проекта на закона, държавният бюджет подсигурява 70 милиона лева за строителство на детски градини и училища през 2020 година, като бюджетната прогноза предвижда аналогичните суми да бъдат предоставени и през следващите две години. Очакването е по този начин да бъдат построени необходимите сгради в общините с недостиг на свободни места .

Въвеждането на задължително предучилищно образование от 4-годишна възраст е обстойно аргументирано с данни от национални и международни изследвания. Обосновано е, че тази крачка води до сериозно увеличаване на обхвата и намаляване на отпадането в училищното образование, както и до подобряване качеството на образование и обучителните постижения. На практика това е третият опит за въвеждането му. Първоначално при изработването на Закона предучилищно училищното образование през 2010 – 2012 г. бе предвидено децата задължително да започват предучилищно образование от четвъртата си година. Това бе дискутирано и при рестарта на закона през 2015 година. И в двата случая не достигна политическа воля за одобряването на тази клауза. Към настоящия момент изглежда, че съществува консенсус в тази насока.

2. Също така е предвидено заплащане на такси за детска градина от държавния бюджет. Проектозаконът залага покриване на таксите за семействата, получаващи социални помощи или детски надбавки. По този начин от началото на новата учебна година близо 55% от децата в детските градини няма да заплащат такси.

Предвидено е държавата да възстановява на общините таксите, които е трябвало да съберат от родителите.Това означава, че в различните общини ще се възстановяват различни суми в зависимост от размера на таксите, които се събират. Също така означава, че общините, които са премахнали таксите за детски градини, няма да получат финансиране от бюджета. Посоченото ощетява близо 50 общини в цялата страна, които с решение на съответния общински съвет са освободили от такси всички деца, посещаващи детска градина, или всички деца в задължителната предучилищна възраст.

Предвиденото заплащане на таксите за детска градина от държавния бюджет е положителна стъпка, която ще подпомогне записването и редовната посещаемост на детска градина от децата на по-бедните семейства. Учителите от детските градини многократно са поставяли въпроса за премахването на таксите, които се явяват важна пречка при записването на много деца, особено в селата и по-бедните региони. Изпълнението на изследователския проект “Готови за училище” на Тръста за социална алтернатива в 240 детски градини сочи, че половината от незаписаните деца започват да посещават детска градина при покриването на таксите. Общините, които са освободили от заплащане родителите в своите детски градини, също отчитат сериозно повишаване на посещаемостта.

Включването на семействата, получаващи помощи за деца,  е положително развитие на фона на първоначално обявеното намерение такси да бъдат покривани единствено за семействата, получаващи социални помощи. В същото време, освобождаването от такса на едни деца и неосвобождаването на други винаги има потенциала да доведе до определено напрежение, свързано с болезненото усещане за несправедливост в обществото. От гледна точка на финансовата ефективност, предвиденото в проектозакона, е напълно обосновано, тъй като се предполага, че семействата с доходи над средните нямат съществени проблеми в заплащането на таксите. От гледна точка на правилото, че определеното като задължително следва да бъде безплатно за всички, най-доброто решение е освобождаването от такси на всички деца в задължителна предучилищна възраст. Това следва да бъде национална политика и чрез нея да се подпомагат всички общини.

3. Регламентирани са иновативни форми на обучение, които бяха тествани по време на извънредното положение – обучение от разстояние в електронна среда и синхронно обучение от разстояние в електронна среда. Те ще бъдат прилагани в три случая.

– Когато поради извънредни обстоятелства присъственият образователен процес в училището е преустановен. Станахме свидетел на това за продължителен период от време след 13 март. Но всяка година учебният процес е прекъсван поради грипни епидемии и други причини. Чрез промените в закона се дава възможност при тези прекъсвания да се организира обучение от разстояние в електронна среда със средствата на дигиталните и информационните технологии. Освен това е предвидено дори подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в зависимост от спецификата си да се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда.

Предвиденото изглежда да обобщава опит, натрупан по време на извънредното положение. В същото време са очевидни поне две важни различия. Първо, дистанционно обучение след 13 март в много училища, чиито ученици нямат подходящи устройства, бе осъществявано чрез образователните медиатори, които разнасяха принтирани материали по домовете на учениците. На практика в много от случаите това бе единствената възможност за провеждане на дистанционно обучение с някои от учениците. Чрез промените в закона това няма да бъде регламентирано, тъй като те наблягат единствено на обучението от разстояние в електронна среда. Проектозаконът не предвижда ангажимент за подсигуряване на училищен фонд за електронни устройства за обучение от разстояние в електронна среда. Това ще създаде сериозни изпитания пред училищата, в които голям процент ученици не разполагат с такива устройства.

Втора разлика е предоставената възможност допълнителните обучения и заниманията по интереси да бъдат осъществявани от разстояние. След 13 март проект “Подкрепа за успех” бе стопиран и рестартиран през юни, което се оказа подходящ начин за подкрепа за учениците, които не участваха ефективно в дистанционното обучение. Голяма част от учениците, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, не разполагат с подходящи устройства за обучение от разстояние в електронна среда. За да се провеждат с тях допълнителни обучения от разстояние, е необходимо училищата да разполагат с училищен фонд от такива устройства, а проектозаконът следва да предвиди това. Набавянето на такъв фонд може да стане лесно и бързо чрез проектите по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” или по други начини.

– Когато определен ученик по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, не може да посещава училище. В този случай е допустимо 30 дни през учебната година посоченият ученик да осъществява обучение от разстояние в електронна среда – стига да разполага с необходимите технически средства.

– В иновативни училища като елемент на иновация по отношение на организацията, свързана с подобряване на качеството, и с повишаване на резултатите от обучението, се допуска присъственото обучение в училището за учениците от V до XII клас да бъде съчетано със синхронно обучение от разстояние в електронна среда, но за не повече от 20 .на сто от задължителните и/или избираемите учебни часове по един или повече учебни предмети, за които това е приложимо. Обърнете внимание, че това ще бъде допустимо единствено за някои от иновативните училища – тези, които въвеждат иновация по отношение на организацията. Ще бъде допустимо единствено синхронно обучение от разстояние в електронна среда, тоест обучение, при което е налице визуален контакт в реално време чрез електронна платформа.

4. Предложени са промени, които гарантират, че училищните настоятелства ще изразходват своето имущество и приходи единствено в подкрепа на образователната институция, към която те функционират.

Очаква се проектозаконът да бъде гласуван до края на настоящата сесия на Народното събрание, така че новата учебна година да започне с направените промени.

Share this Post

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*
*