Dc2018/ май 12, 2020/ Новини/ 0 comments

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев предлага в постановление на Министерския съвет да бъде приет Списък на професионалните направления и защитените специалности с най-висок очакван бъдещ недостиг на пазара на труда, по които обучаваните в тях студенти ще бъдат освобождавани от такси за обучение. Това съобщава МОН на сайта си.

Образователният министър информира, че предложеният списък на приоритетните професионални направления и защитени специалности към проекта на постановление е изготвен съобразно недостига на специалисти на пазара на труда към настоящия момент. Освобождаването от заплащане на такси за обучение ще допринесе за постигане на целта – необходимост от подготовка на висококвалифицирани специалисти за целите на икономическото и общественото развитие на страната.

Предложеният проект на постановление на Министерския съвет за утвърждаване на Списък на професионалните направления и защитените специалности ще обхване общо 4476 студенти в първи курс на обучение, приети през учебната 2020/2021 година, в т.ч. 3883 студенти в редовна и 593 в задочна форма на обучение, информира министър Красимир Вълчев. Той уточнява, че индикативният размер на приходите от такси за обучение в държавните висши училища на студентите, приети през учебната 2020/2021 година, обучаващи се в тези професионални направления и защитени специалности, е в размер на 2,6 млн. лв. за учебна година.

Необходимите средства за прилагането на предложената мярка за първия семестър на учебната 2020/2021 година, в размер на 1,3 млн. лв., ще бъдат за сметка на разчетените за целта средства в бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. Необходимите средства за 2021 г. ще бъдат планирани със Закона за държавния бюджет по бюджетите на съответните висши училища.

В изпълнение на чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование /ЗВО/ Министерският съвет приема Списък на професионалните направления и защитените специалности с най-висок очакван бъдещ недостиг на пазара на труда. В съответствие със Стратегията за развитието на висшето образование са въведени термините „Приоритетни професионални направления“ и „Защитени специалности“. С постановление номер 64 на Министерския съвет от 2016 г. се прие да има Списък на приоритетните професионални направления и защитените специалности, припомня министър Вълчев. Той отбелязва, че целевото финансиране на тези стратегически направления и специалности е важно в национален план.

Акредитираните по предложение на висшите училища нови за тях професионални направления и специалности често са неефективни и дублират подобни и съществуващи от десетилетия в други висши училища, без да е налице недостиг на пазара на труда. В определени случаи се стига до пренасищане с кадри в едни направления и професии за сметка на недостиг в други. Политиката на държавата следва да бъда насочена към ограничаване разрастването на неефективните професионални направления и специалности, и за стимулиране на висше образование, което да отговори на изискванията и потребностите на реалната икономика и пазара на труда.

В същото време държавата е длъжна да защити определени професии, за обучението, в които липсва заявен интерес или заявеният интерес е нисък, но към определен етап от икономическото и общественото развитие ни съществува необходимост от подготовка на висококвалифицирани специалисти в тези области и те са важни за икономическия и социалния живот на страната, заявява образователният министър.

Share this Post

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*
*