Dc2018/ март 25, 2019/ Новини/ 0 comments

В бъдеще ще се засилва потребността от работници със средно професионално образование, като в същото време на пазара на труда ще има излишък от кадри с висше образование. В следващото десетилетие ще има повишено търсене на кадри в образованието, здравеопазването, социалните дейности, търговията.

Това са част от изводите в средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда в България до 2032 година, разработени от изследователски екип по проект на Министерството на труда и социалната политика, финансиран по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“.

Според прогнозите заетите ще нарастват до 2022 година, но след това ще последва спад и до 2032 година те ще паднат под 3 млн. души.

 

*Излишък на висшисти *

През 2022 г. се очаква броят на хората с висше образование, които ще бъдат ангажирани на позиции, изискващи по-ниско образование да е 41 600 души, а през 2032 г. – на 41 100.

Наблюдаваните тенденции в ЕС през последните години и изготвените прогнози предполагат, че университетската диплома ще осигурява заетост, но сама по себе си няма да гарантира, че работните места, на които се реализират хората с висше образование непременно ще изискват притежаването на такова.

Установената през последните години тенденция за недозаетост при висшистите ще продължава и в България.

Все повече завършващи висше образование няма да могат (поради липса на достатъчно работни места и/или поради липса на конкурентни знания и умения) или няма да искат (поради неконкурентно заплащане) да работят на позиции, изискващи висше образование.

 

*Ръст на заетостта в образованието, здравеопазването и социалната сфера*

Работещите в сектора на образованието ще се увеличат с 30 700 до 2032 година. Същата тенденция се очертава в хуманното здравеопазване, където през следващото десетилетие се очаква да се разкрият около 12 800 работни места. Ще се засилва и търсенето на специалисти по социални дейности.

В бъдеще ще се засилва потребността от работници със средно професионално образование.

Социалният министър Бисер Петков представи тенденциите за търсене на работна сила в различните икономическите сектори и професии. Данните показват, че през следващите години ще се увеличат заетите в преработващата промишленост.

През 2032 г. най-голяма заетост се прогнозира при професиите продавачи в магазини (близо 163 000), административни специалисти (121 000), водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси (около 105 000), работници в преработващата промишленост (93 000) и работници в добивната промишленост и строителството (74 000).

 

*Ниско образованите ще намаляват *

През 2022 г. населението с основно и по-ниско образование на възраст 15-64 г. ще обхваща 1 188 600 души, а през 2032 г. – 960 600 души. Делът на тези хора ще бъде 27.1% както през 2018 г., така и през 2022 г. (очаква се леко увеличение в този показател през периода 2019–2021 г., след което тенденцията ще се обърне), като след това се очаква да спадне до 23.8% през 2032 г.

Броят на хората със средно образование в трудоспособното население ще бъде 2 098 000 души – през 2022 г., а през 2032 г. – 1 961 100. Делът на тези лица ще се характеризира със слаби колебания и ще остане относително постоянен: оценката за него за 2018 г. е 48.8%, а прогнозните му стойности за 2022 и 2032 г. са съответно 47.9% и 48.6%.  

Населението на възраст 15-64 г., притежаващо висше образование, ще обхваща 1 095 200 души през 2022 г. и 1 112 500 души през 2032 г. Поради общото намаление в населението, броят на хората с висше образование ще нараства незначително, но техният дял постепенно ще се увеличава. Делът на трудоспособните хора с висше образование ще нарасне от 24.1% през 2018 г. на 25.0% през 2022 г. и на 27.6% през 2032 г.

 

*Заетите ще паднат под 3 млн. души през 2032 година *

Според прогнозите, заетостта в средносрочен план ще нарасне от 3 080 400 души през 2018 г. до 3 151 200 души през 2022 г., като увеличението ще възлиза на 70 800 души (2.3% ).

От 2022 г. до края на прогнозния период се очаква намаление в заетостта, следващо негативните демографски процеси. През 2032 г. броят на заетите лица ще бъде 2 965 700 души, като в периода 2018–2032 г. се очаква спад в заетостта от 114 700 души (спад от 3.7%).

За целия период коефициентът на заетост на населението за възрастовата група 15-64 г. ще нараства постоянно от 67.5% през 2018 г. до 71.9% през 2022 г. и до 73.5% през 2032 г.

Структурата на заетостта по степен на завършено образование показва значително намаление на броя на заетите лица на възраст 15-64 г. с основно и по-ниско образование – от 337 900 през 2018 г. до 312 500 души през 2022 г. и до 226 000 души през 2032 г. (спад от 33.1% за периода 2018–2032 г.). Коефициентът на заетост на лицата с основно и по-ниско образование постепенно ще намалява от 27.3% през 2018 г. на 26.3% през 2022 г. и на 23.5% през 2032 г.

 За вземането на адекватни управленски решения в областта на пазара на труда е от значение да се отчитат тенденциите в развитието на населението, работната сила и броя на заетите, а прогнозите показват, че те ще намаляват. Тази тенденция изисква по-ефективно използване и повишаване на квалификацията на заетите.

Представените по време на конференцията прогнози показват търсенето и предлагането на труд в средносрочен план до 2022 г. и в дългосрочен до 2032 г. по 120 професии, 35 икономически дейности във всички 28 области. Докладът ще се използва от институциите и социалните партньори за определяне на политиките и преодоляване на дисбалансите на пазара на труда.

Източник: https://www.mediapool.bg/ochertava-se-izlishak-na-visshisti-news291327.html

 

 

 

Share this Post

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*
*