STEM базирано обучение – казуси и симулирани ситуации

Предназначение:

Курсът е предназначен за формиране на умения за използване на интердисциплинарен и приложен подход в STEM обучението.

Предоставя знания за: проблемно базиран и проектно базирани подходи в STEM и използването им в обучението „лице в лице“, смесено и дистанционно.

Разглеждат се STEM технологии и ресурси по предметни области.

Практическата работа е свързана с разработването на учебно съдържание в среда на софтуерната платформа BlackBoard. Всеки курсист разработва една курсова задача:. „Дигитален STEM проект в екип“ като се включва по дисциплината, по която е преподавател.

По време на обучението усвоявате знания и умения за  методите на преподаване на STEM примерни казуси и симулации по предметни области; интердисциплинарен и приложен подход в STEM,  идеи за създаване на стимулираща среда в училище.

Всеки обучаем има достъп до виртуална библиотека със STEM технологии, ресурси с примерни STEM  сценарии по предметни области.

Преминалите обучение ще  могат да:
– използват казуси и симулирани ситуации в STEM проекта;
– използват STEM технологии ;
– да организират STEM дигитални работилници в училище.
– умеят да разработвт учебно съдържание за дигитален STEM проект;
– умеят да интегрират STEM технологии и ресурси в урока.

Придобиване на педагогически компетентности:

STEM технологии, техники и методи на преподаване и оценяване, приложими за образователното направление, учебния предмет или модул от професионална подготовка, по който преподава;

A. Умения да прилага интердисциплинарен и приложен подход в STEM обучението, да подпомага и мотивира децата/учениците за формиране на интердисциплинарно мислене;
B. Осигуряване позитивна образователна среда, насочена към индивидуалните потребности на децата/учениците, като оказва подкрепа, насочена към подобряване на резултатите им.
C. Владее STEM методология за оказване на подкрепа за изграждане на интердисциплинарни умения в учениците.

Технически ресурси и софтуер: мобилен компютърен кабинет; мултимедия; интерактивна бяла дъска; платформа за обучение BlackBoard;
Информационни: 1. Мултимедийни презентации.
2. Тестове в BlackBoard

Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (https://rq.mon.bg/home).

За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255
Краен контрол: задачи
Документ: удостоверение

Форми на обучение: присъствено-дистанционна