ЧЛЕНОВЕ НА УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ ПО БДП

Предназначение: Програмата е предназначена за обучението на членовете на училищните комисии по БДП. Тя съдържа следните модули: Ролята на училищните комисии в изграждането на среда за обучението по БДП в училище и детската градина; Функции на училищните комисии в системата за обучение по БДП; Изготвяне на план за работата на училищната комисия; Изготвяне на регламент за провеждане на състезание по БДП на ниво клас и училище. Обучението е дейностно с практическа насоченост. Обучаемите разработват две курсови задачи: План за обучението и Регламент на състезание по БДП. Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (http://iropk.mon.bg/). 16 часа – 1 кредит. За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!
Краен контролзадачи

Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна