КОНСТРУИРАНЕ НА ДИДАКТИЧЕСКИ ТЕСТ
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ЦЕЛ НА ЗАДАЧАТА:

1. Формиране на умения за дефиниране и конкретизиране целите на теста.
2. 
Формираме на умения за подбор на проблеми адекватни (измерващи) на целите.
3. Формиране на умения за използване на точкови скали за оценяване на дидактически тестове.

ПРИМЕР:

ДИДАКТИЧЕСКИ ТЕСТ “УЛИЦА”

1 ЕТАП. Дефиниране глобалната цел на теста:

С настоящият тест желая да измеря знанията на обучаемите за познавателна структура улица на таксономично ниво възприемане по таксономията на БЛУМ.

2 ЕТАП. Конкретизация на глобалната цел на теста:

  • да разпознава елементите на улицата;
  • да разпознава опасните от безопасни места на улицата

3 ЕТАП. Логическо описание на теста (оценяване).

ВО

ПТ

ПГО

НТ

НГО

НТ

  1б2а 10 няма 0 Всички останали 10
  1г2а3д4в5б 10 няма 0 Всички останали 10
  1б2в3а4в5б 10 няма 0 Всички останали 10
  1 10 2 10 Всички останали 10
  1 10 2 10 Всички останали 10
  тротоара, платното, безопасната, банкета 10 няма 0 Всички останали 10
  14 10 1;4 5 Всички останали 10
  246 10   10 Всички останали 10
  23 10 2;3 5 Всички останали 10
  24 10 2;4 5 Всички останали 10