ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ВИРТУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

Предназначение: Програмата е предназначена за формиране на знания за теоретичните основи и методологията на виртуалното обучение. Използването на теоретичните основи и инструменти на класно урочната система е основната причина за неефективното и неизползването електронни и дистанционни форми в училище.

Програмата формира знания за: психологически теории (бихевиоризъм, хуманистична психология, когнитивизъм и конструктивизъм), които могат да се използват, като теоретична основа на виртуалните форми на обучение; методики за дефиниране на учебните цели и индивидуално планиране и организиране на обучението; технология за изграждането на учебно съдържание за виртуално обучение и методи, средства и организационни форми обучение във виртуална среда. Практическата дейност в курса се провежда в среда на Блак борд и е индивидуална или групова (за преподаватели от една и съща предметна област) и се заключава в разработването на курсова задача „Курс за виртуално обучение по преподавана дисциплината“. Курсът завършва със защита на курсовият проект и заключителен тест.

–  бихевиоризма, като теоретична основа на програмираното обучение;
–  хуманистична, когнитивизма и конструктивизма, като теории за обучението;
–  цели на обучение йерархично, съответствено, еднозначно и контролируемо;
–  планиране индивидуално процеса на обучение;
– подбор на учебно съдържание в зависимост от индивидуалните способности на своите ученици;
–  разработване електронно учебно съдържание;
– прилагане интерактивни методи в обучението;
– използване софтуерни платформи в обучението (на примера на Blacboard) 

Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (http://iropk.mon.bg/). 48 часа – 3 кредит. За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!
Краен контрол: задачи

Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна