ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КУРСОВЕ ЗА ОНЛАЙН И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Предназначение: Програмата е предназначена за формиране на умения да използване на виртуални средства в процеса на преподаване и учене. Курсистите придобиват знания за видовете обучения подпомагани с виртуални средства; принципите на разработването на онлайн курсове; технологията (тайните) на азработване на добри онлайн курсове. Практическата работа се състои в две курсови задачи. Първата разработване план на онлайн урок по дисциплината, която преподават. Втората разработване шаблон (теми, цели, учебно съдържание, дейности, съвместна работа, оценяване и рефлексия) на дисциплината която преподават. Продължителност на обучението: 32 часа, 48 часа при включване на модул Онлайн курсове в Blackboard. Брой квалификационни кредити: 2 (два), 3 (три) при включване на модул Тестове в Blackboard. Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (http://iropk.mon.bg/). За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!
Краен контрол: задачи

Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна