ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

Предназначение: Програмата е от тренингов тип. Обучението се базира на съвременни концепци, сравнителни анализи, автентични примери и водещи образователни практики. Интеракциите между участниците се осъществяват в реална и виртуална среда. Изграждат се творчески екипи, които разработват конкретни предложения, визитки и презентации за проектно-базирано обучение. Знанията и умения се усвояват и операционализират в процеса на обучение и съвместната дейност на участниците. Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (http://iropk.mon.bg/). 16 часа – 1 кредит. За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!

В края на курса обучаемият ще може да:
• назовава, класифицира, описва, анализира и сравнява различни учебни проекти;
• дефинира цели и разработва сценарии за проектно-базирано обучение;
• избира, аргументира, и обосновава оптимални методи, инструменти и подходи за планиране, организиране, оценяване на учебни проекти;
• познава и прилага евристични методи за „раждане” на идеи и развиване на креативността;
• конструира, импровизира и симулира педагогически на базата на научни източници и собствен опит;
• презентира пред аудитория своите разработки.
• работи в екип и в мрежа със свои колеги.

Използват се класически, интерактивни и евристични методи: „Ледоразбивач”, „Човешки отношения”, „Доверие”, „Дърво на проблемите”, „Дърво на целите”, „SWOT-анализ”, „Логическа рамка”, мини-лекция, решаване на казуси, беседа,дискусия, брейнсторм, работа в екип и др.
Краен контрол:задачи

Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна