ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

Предназначение: Програмата е от тренингов тип. Обучението се базира на съвременни концепци, сравнителни анализи, автентични примери и водещи образователни практики. Интеракциите между участниците се осъществяват в реална и виртуална среда. Изграждат се творчески екипи, които разработват конкретни предложения, визитки и презентации за проектно-базирано обучение. Знанията и умения се усвояват и операционализират в процеса на обучение и съвместната дейност на участниците. Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (http://iropk.mon.bg/). 16 часа – 1 кредит. За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!
Краен контрол: задачи

Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна