ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП

Предназначение: Програмата е предназначена за директори и помощник директори на учебни заведения. Тя включва следните модули: Пътнотранспортни произшествия с деца и тяхната правна защита; Изграждане на система от цели на обучението по Безопасност на движението по пътищата в детската градина и средното училище; Организация и управление на обучението по БДП. Функции на класните ръководители и комисиите по БДП; Контролът в училище на обучението по БДП. Курсът завършва с курсова задача „План за контролната дейност па БДП в училище“. Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (http://iropk.mon.bg/). 16 часа – 1 кредит. За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!
Краен контрол: задачи

Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна