МЕТОДИКА НА РАЗРАБОТВАНЕТО И КОНСТРУИРАНЕТО НА ДИДАКТИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ

Предназначение: 

Курсът е предназначен към развитие на умения за разработване, конструиране, използване на дидактически тестове и оценяване на резултатите от тях.

Вие ще придобиете знания за:
– Стандартизираните тестове.
– Дидактическите тестове за учебни постижения.
– Видовете тестове за учебни постижения, които се използват в процеса на обучение.
– Етапите за конструиране на дидактически тестове.
– Атрибутите на тестовите айтеми (проблеми за решаване).
– Видовете проблеми за решаване в зависимост от метода за отговори.
– Разработвате проблеми за решаване.
– Етапите за оценяване на дидактическите тестове.
– Разработване йерархичен модел на преподаваната от Вас дисциплина.
– Изискванията на Мейджър за дефиниране на учебните цели.
– Дефиниране целите еднозначно и контролируемо, в контекста на таксономията на Блум.
– Промяна на репродуктивната методика на обучение с методика „Учене чрез правене“.

 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЛАТФОРМА СмарТест -, даваща супер сили на българските учители. чрез нея те могат да:

 – създават тестове по избран предмет и клас за секунди

– мигновено да оценяват учениците със собствена скала

 – намалят преписването и проверят реално знанията на учениците

  – създават различни групи от тест за секунди, готови за принтиране и използване в час

 – генерират количествен анализ от изпити за секунда

  – получат мигновено резултати от анкета за тормоз за всеки клас и сумарно за цялото училище

Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (https://rq.mon.bg/home). 48 часа – 3 или 32 часа – 2 кредита. За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255

http://didactaconsult.com/

Краен контрол: задачи
Документ: удостоверение