МЕТОДИКА НА РАЗРАБОТВАНЕТО И КОНСТРУИРАНЕТО НА ДИДАКТИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ

Предназначение: 

Курсът е предназначен към развитие на умения за разработване, конструиране, използване на дидактически тестове и оценяване на резултатите от тях.

Вие ще придобиете знания за:

– Разработването на дидактически тестове адекватни на целите на обучение.
– Видовете тестове за учебни постижения, които се използват в процеса на обучение.
– Етапите за конструиране на дидактически тестове.
– Атрибутите на тестовите айтеми (проблеми за решаване).
– Видовете проблеми за решаване в зависимост от метода за отговори.
– Разработвате проблеми за решаване.
– Етапите за оценяване на дидактическите тестове.
– Разработване йерархичен модел на преподаваната от Вас дисциплина.
– Промяна на репродуктивната методика на обучение с методика „Учене чрез правене“.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЛАТФОРМА СмарТест, даваща супер сили на българските учители. чрез нея те могат да:
– създават тестове по избран предмет и клас за секунди;
– мигновено да оценяват учениците със собствена скала;
– намалят преписването и проверят реално знанията на учениците;
създават различни групи от тест за секунди, готови за принтиране и използване в час;
– генерират количествен анализ от изпити за секунда;
– получат мигновено резултати от анкета за тормоз за всеки клас и сумарно за цялото училище.

Краен контрол: задачи
Документ: удостоверение

Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (https://rq.mon.bg/home). 48 часа – 3 или 32 часа – 2 кредита. За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255

http://didactaconsult.com/

Краен контрол: задачи
Документ: удостоверение