МЕТОДИКА НА РАЗРАБОТВАНЕТО И КОНСТРУИРАНЕТО НА ДИДАКТИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ – 48 ЧАСА

Предназначение: Програмата е насочена към развитие на умения за разработване, конструиране, използване на дидактически тестове и оценяване на резултатите от тях. Разглеждат се два вида тестове. Първият стандартизирани тестове, тяхното разработване, предназначение и приложение. Вторият за тестове за учебни постижения, които се използват за диагностика на знанията на обучаемите. Изучават се и етапите на разработването/конструирането на един тест за учебни постижения. Всеки обучаем разработва курсова задача на тема: „Конструиране/разработване на тест“ по преподавана от него дисциплина. Продължителност на обучението: 48 часа при включване на модул Тестове в Blackboard. Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (http://iropk.mon.bg/). 48 часа – 3 кредита. За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!
Краен контрол: задачи

Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна