МЕНИДЖМЪНТ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ КЛАС

Предназначение: Програмата е от тренингов тип, при който знанията се усвояват и операционализират едновременно. Лекционното обучение представя в синтезиран вид същността и основните характеристики на мениджмънта на класа, Анализират се предпоставките за създаване на позитивни взаимоотношения и нагласи за сътрудничество между основание участници в образователния процес: учители и ученици. Разглеждат се основните функции и задължения на възрастните (учители, възпитатели, педагогически съветници, родители и др.), които имат отношение към работата на класа. Специално място се отделя на планирането и организирането на дейността на класния ръководител. Участниците в обучението работят индивидуално и в екип като разработват планове, програми, технологии и стратегии за управление на класа. Комуникациите между участниците в образователния процес са директни и индиректни и се осъществяват в реална и виртуална среда. Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (http://iropk.mon.bg/). 16 часа – 1 кредит. За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!
Краен контрол: задачи

Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна