Механизми за превенция на страхови изживявания при децата и учениците

Програмата е насочена към:

Учители от всички степени на образователната система; преподаватели в образователни институции.

Кратко описание на програмата:

Програмата е предназначена за формиране на умения за избор на технологични средства при реализация на STEAM базирано обучение.

Курсът предоставя знания за дигитални STEM компетенции; възможностите за използването им в обучението „лице в лице“, смесено и дистанционно.

Разглеждат се  функционалностите на дигитални платформи и приложения за проектиране и реализиране на урока – образователни платформи, приложения за добавена реалност и изкуствен интелект.

Цели на програмата:

Преминалите обучение ще придобият  знания за да могат да:

  • Проектират индивидуален план за STEАM урок с интегриране на дигитални технологии;
  • Придобиват умения за работа с дигитални платформи и приложения за реализация на STEAM базирано обучение ;
  • Организират познавателната дейност на обучаемите, като интегрират дигитални STEM умения в урока.

Индикатори за очаквани резултати

  • Умение да проектира план за STEM  урок съобразно критериите за ефективни STEM инструкции в класната стая;
  • Владее знания за дигитални технологии, инструменти и приложението им за реализация на STEAM базирано обучение.

Академични компетентности:

STEM методи и модели в смесена среда; STEM технологии, приложими за образователното направление, учебния предмет или модул от професионална подготовка, по който преподава;

Педагогически компетентности:

  1. Умения да прилага информационните и комуникационните технологии в работата си, да подпомага и мотивира децата/учениците за формиране на ключови умения в STEM;
  2. Осигуряване позитивна образователна среда, насочена към индивидуалните потребности на децата/учениците, като оказва подкрепа, насочена към подобряване на резултатите им.
  3. Владее STEM методи и модели за ефективни STEM инструкции в смесена среда.

Обучението има дейностен и практико–приложен характер.

Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:
Технически и софтуер: мултимедия; интерактивна бяла дъска; платформа за обучение BlackBoard;
Информационни: 1. Мултимедийни презентации. 2. Тестове в BlackBoard

Форми на обучение:
Присъствена
Дистанционна
Частично присъствена
Продължителност на обучението : 16
Брой квалификационни кредити : 1
Начин на завършване на обучението:
Индивидуална и/или групова задача.

За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255
Документ: удостоверение