Решаване на конфликти между децата и учениците чрез арттерапевтични методи

Програмата е предназначена за учители от всички степени на образователната система; директори и заместник директори на учебни заведения, инспектори в РУО.

Гневът е нормална емоция за всички нас. Децата и подрастващите често нямат необходимия контрол над импулсите си, за да се справят с гнева, и могат лесно да превърнат една ситуация в агресивна.

В обучението  ще се докоснете до травмите от детството, ще придобиете нови емоционални компетенции и ще пренесете успешно наученото в ежедневните конфликтни ситуации в училище.

Програмата съдържа следните модули:

  • Диагностика на агресивното поведение.
  • Емоционална интелигентност.
  • Асертивни педагогически методи за индивидуална работа.
  • Асертивни педагогически методи за групова работа.
  • Повишаване на родителската компетентност.

Преминалите обучение ще придобият знания да:

– диагностицират жертвите на училищно насилие и тормоз.

– определят нуждата от специализирана подкрепа за личностно развитие на децата и учениците претърпели ситуации на училищно насилие.

– усвоят и прилагат на практика механизми за превенция на агресията.

– усвоят и прилагат на практика механизми за повишаване на емоционалната интелигентност на учениците и техните родители.

– да използват иновативни техники за въздействие в рамките на образователната среда.

Обучението има дейностен и практико–приложен характер

Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:
Технически и софтуер: мултимедия; интерактивна бяла дъска; платформа за обучение BlackBoard;
Информационни: 1. Мултимедийни презентации. 2. Тестове в BlackBoard

Форми на обучение:
Присъствена
Дистанционна
Частично присъствена
Продължителност на обучението : 16
Брой квалификационни кредити : 1
Начин на завършване на обучението:
Индивидуална и/или групова задача.

За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255
Документ: удостоверение