Курс “Методика, среда и софтуер за обучение по дисциплината „Компютърно моделиране и информационни технологи в 5, 6 и 7 класове”

Курсът е предназначен за учители, които преподават или ще преподават дисциплините „КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В 5, 6 И 7 КЛАСОВЕ“.

Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (https://rq.mon.bg/home).

В курса Вие ще придобиете знания и ще можете да:

 • Промените репродуктивната методика на обучение с методика „Учене чрез правене“.
 • Планирате учебния процес по дисциплината индивидуално чрез понятието познавателна структура.
 • Дефинирате целите еднозначно и контролируемо.
 • Подбирате учебно съдържание в зависимост от мотивите и възможностите на Вашите ученици.
 • Използвате SCRATCH като език за блоково програмиране.
 • Използвате Python като език за скриптово програмиране.

5 клас

Вие ще придобиете знания за изграждане на среда за обучение (планове за индивидуално обучение, софтуерни инструменти, писмени атестации) на Вашите ученици. В тази среда всеки ученик индивидуално ще може да формира следните знания:

 • KОМПЮТЪРНА СИСТЕМА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ; ИНТЕРНЕТ; ЗВУК И ВИДЕО ИНФОРМАЦИЯ; СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ; КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА; ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЧНИ ДАННИ; КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ – по учебната програма.

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

 • Създаване на графични изображения с изучаван език за блоково програмиране:
 • създава собствен компютърен герой и код за чертане на изучавани равнинни фигури.
 • Създаване и използване на собствени блокове или подпрограми:
 • движения на компютърен герой.
 • създава код за анимиране на компютърните герои с подпрограми.
 • усъвършенства съществуващи проекти чрез използване на собствени блокове или подпрограми.
 • Създаване на образователен проект със средствата на изучаван език за блоково програмиране, създаване на компютърни герои с изучаван блоков език:
 • прилага алгоритми за размяна на стойности, броене на елементи, намиране на минимален/максимален от три елемента, подреждане на три елемента по големина.

Ще придобиете знания и за използването на интерактивни методи в обучението по Компютърно моделиране и Информационни технологии.

6 клас

Вие ще придобиете знания за изграждане на среда за обучение (планове за индивидуално обучение, софтуерни инструменти, писмени атестации) на Вашите ученици. В тази среда всеки ученик индивидуално ще може да формира следните знания:

 • ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА И НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ; КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА; ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЧНИ ДАННИ; РАБОТА С ГРАФИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ; КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ; ИНТЕРНЕТ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ – по учебната програма.

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

 • Преминаване от език с блоково програмиране към скриптов текстов език:
 • видове езици, конкретна среда за програмиране и средства за създаване и изпълнение на код.
 • линеен, разклонен и цикличен алгоритъм, реализиран със средствата на език с блоково програмиране и скриптов текстов език.
 • създаване на компютърен герой и програмирането му.
 • Създаване на анимация със средствата на скриптов текстов език:
 • компютърни герои и графична среда на анимацията.
 • алгоритми за реализация на анимацията.

Ще придобиете знания и за използването на интерактивни методи в обучението по Компютърно моделиране и Информационни технологии.

7 клас

Вие ще придобиете знания за изграждане на среда за обучение (планове за индивидуално обучение, софтуерни инструменти, писмени атестации) на Вашите ученици. В тази среда всеки ученик индивидуално ще може да формира следните знания:

 • КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ В НЕЯ; КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА; ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЧНИ ДАННИ; ЗВУКОВА И ВИДЕО ИНФОРМАЦИЯ; КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ; ИНТЕРНЕТ – по учебната програма.

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

 • Основни типове данни в скриптов текстов език за програмиране:
 • програми, които моделират реални ситуации с използване на различни типове данни.
 • Приложение на циклични конструкции:
 • алгоритъм за решаване на задача
 • Използване на скриптов текстов език за програмиране за реализиране на конкретен проект.
 • Създаване на видеоклип, съдържащ графична и звукова информация.
 • програма за обработка на видео
 • графична и звукова информация, добавяне на ефекти
 • Създаване на компютърна презентация с вграждане на звукови и видео обекти:
 • Диаграми, графики, графични схеми и таблици в презентация.

За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255
Краен контрол:задачи
Документ: удостоверение
Форма на обучение: присъствено-дистанционна