Методи и техники за успешно партньорство между родители и учители в образователната институция


Програмата е предназначена за учители – детска градина, начален, прогимназиален и гимназиален етап; директори и заместник директори на учебни заведения, инспектори в ИО.

Програмата съдържа следните модули:

  • Методи за успешна комуникация
  • Фирмена култура и принадлежност
  • Учителят пред себе си и пред другите
  • Привличане на родителите като партньори
  • Асертивни педагогически методи за индивидуална работа
  • Асертивни педагогически методи за групова работа
  • Повишаване на родителската компетентност
  • Разработване на самостоятелни и/или групови задачи.

Цели на програмата
Преминалите обучение ще придобият знания да:

– се самопрезентират по креативен за целите на образователната институция начин

– определят нуждата от специализирана подкрепа за личностно развитие на децата и учениците /при необходимост/;

– усвоят и прилагат на практика механизми за превенция на агресията

– усвоят и прилагат на практика механизми за повишаване на емоционалната интелигентност на учениците и техните родители

– да използват иновативни техники за въздействие в рамките на образователната среда.

Методи на обучението
беседа; презентации; гледане и обсъждане на филми по темата; дискусия; анкета; дидактическа игра; ролеви игри; мозъчна атака; работа в екип; метафорични карти, самостоятелна работа.

Обучението има дейностен и практико–приложен характер.

Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:
Технически и софтуер: мултимедия; интерактивна бяла дъска; платформа за обучение Блак борд;
Информационни: 1. Мултимедийни презентации. 2. Тестове в Блак борд.

Форми на обучение:
Присъствена
Дистанционна
Частично присъствена
Продължителност на обучението : 16
Брой квалификационни кредити : 1
Начин на завършване на обучението:
Индивидуална и/или групова задача.

За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255
Документ: удостоверение