Курс “Приобщаващо образование в нестандартна класна стая – Арт педагогика в помощ на учителя”

Програмата е предназначена за учители класни ръководители от всички степени на образователната система; директори и заместник директори на учебни заведения, инспектори в ИО. Програмата съдържа следните модули:
• Държавен образователен стандарт за приобщаващото образование
• Арт – педагогически методи за индивидуална работа
• Арт –педагогически методи за групова работа
• Арт педагогически методи за работа с родители
• Разработване и защита на курсови задачи.
Обучението има дейностен и практико–приложен характер.

Преминалите обучение ще придобият знания да:
– Определят нуждата от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;
– усвоят механизми на арт – педагогиката за реализация на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие в детските градини и училищата
– да използват иновативни техники за въздействие в рамките на образователната среда.

За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255
Краен контрол:задачи
Документ: удостоверение
Форма на обучение: присъствено-дистанционна