Курсове, предлагани от Дидакта Консулт:

 1. Информатика за учители
 2. Педагогическа правоспособност
 3. Методика на обучението по дисциплината „Компютърно моделиране в 3-ти клас
 4. Опреснителен курс за Инструктори
 5. Опреснителен курс за Председатели на изпитни комисии

Курсове, предлагани от ЦПО „Професия 21 век“ към Дидакта Консулт, включени в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти  (http://iropk.mon.bg/):

 1. Методика за обучението на децата и учениците по Безопасност на движението по пътищата
 2. Интерактивни методи във възпитанието и обучението по БДП
 3. Планиране, организация и контрол на възпитанието и обучението по БДП
 4. Членове на училищни комисии по БДП
 5. Методика на разработването и конструирането на дидактически тестове
 6. Технология на изграждането на курсове за онлайн и дистанционно обучение
 7. Техники за дефиниране на учебните цели
 8. Софтуерни платформи за обучение
 9. Педагогическа превенция на виртуалната агресия
 10. Проектно-базирано обучение
 11. Мениджмънт на ученическия клас
 12. Personality & team building. Групово-динамичен тренинг за психокомфорт и работа в екип
 13. Интерактивни методи в обучението
 14. Теоретични основи на виртуалното обучение
 15. Информационни и комуникационни технологии в обучението и работата в дигитална среда
 16. Учителят в информационния век и виртуалното пространство – 32 часа
 17. Учителят в информационния век и виртуалното пространство – 48 часа
 18. Методика на разработването и конструирането на дидактически тестове – 48 часа
 19. Информационно-управляващи системи в образователните процеси – 32 часа
 20. Информационно-управляващи системи в образователните процеси – 48 часа
 21. Информационна култура и информационна сигурност в образователните институции – 32 часа
 22. Информационна култура и информационна сигурност в образователните институции – 48 часа
 23. Интернетика в образованието – 32 часа
 24. Интернетика в образованието – 48 часа