Програма ‘ОСНОВНИ СРЕДСТВА’

Обект на система ИСИ са основните средства на предприятието, разпределени по групи, и материално отговорните лица. Допуска се колективна материална отговорност за определени основни средства. Не се начисляват амортизации.

Създават се номенклатури на помещенията, групите ОС, мерките, видовете документи, статусите и МОЛ.

Справките са: Опис на ОС по помещения, Опис на ОС по мол, Протокол за брак, Приемо-предавателни документи, По статус, Инвентарен опис, Баланс на ДА и др.

Друго голямо предимство на програмата е възможност да се параметризира. Това позволява на потребителя да я актуализира с промяна на законовите и нормативните уредби без необходимост от закупуване на нови версии.

Работи в среда на DOS.

Цена: 360 лв.

Гаранционен срок – 12 месеца.