Агресия и емпатия в класната стая –

емоционално учене чрез творене

Предназначение: Програмата е предназначена за учители от всички степени на образователната система; директори и заместник директори на учебни заведения, инспектори в РУО. Програмата съдържа следните модули:
• Диагностика на агресивното поведение.
• Емоционална интелигентност.
• Асертивни педагогически методи за индивидуална работа.
• Асертивни педагогически методи за групова работа.
• Повишаване на родителската компетентност.
• Разработване и защита на курсови задачи.
Обучението има дейностен и практико–приложен характер.

Преминалите обучение ще придобият знания да:
– диагностицират жертвите на училищно насилие и тормоз.
– определят нуждата от специализирана подкрепа за личностно развитие на децата и учениците претърпели ситуации на училищно насилие.
– усвоят и прилагат на практика механизми за превенция на агресията.
– усвоят и прилагат на практика механизми за повишаване на емоционалната интелигентност на учениците и техните родители.
– да използват иновативни техники за въздействие в рамките на образователната среда.

Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (http://iropk.mon.bg/). 16 часа – 1 кредит

За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255

Краен контрол: задачи
Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна