Учебно заведение

Град , ул.Данни за фактура:

Булстат:, Получател:

Лице за контакт: , Тел.

е-майлИзберете курс: Брой курсисти:

Методика на обучение на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата - 2 кредита:

Детски градини

1-4 клас

5-7 клас

5-12 клас

8-12 клас

Интерактивни методи във възпитанието и
обучението по БДП - 2 кредита:

Планиране, организация и контрол на
възпитанието и обучението по БДП - 1 кредит:

Членове на училищни комисии по БДП - 1 кредит: