ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРЕВЕНЦИЯ НА ВИРТУАЛНАТА АГРЕСИЯ

Предназначение: Програмата представя същността, проявите и ефектите на виртуалната агресия сред подрастващите и мерките и механизмите за нейната педагогическа превенция. Участниците в обучението работят във виртуална образователна среда,базирана на платформата за електронно обучение Blackboard. Те изпълняват индивидуални и екипни задачи: научни изследвания, разработки на планове, програми и стратегии; уроци за часа на класния ръководител; сценарии за извънкласни дейности и др. за педагогическа превенция на виртуалната агресия сред подрастващите и др.

Да се усвоят знания за същността, проявите, ефектите и превенцията на виртуалната агресия сред подрастващите.
В края на обучението си обучаемият ще може да:
• описва и класифицира различните видове виртуална агресия и ефектите от нея;
• описва, интерпретира, разграничава, класифицира и сравнява модели, принципи, методи, подходи и форми за педагогическа превенция на виртуалната агресия;
• дефинира цели за превантивни взаимодействия;
• познава, класифицира, избира и прилага адекватни за дадена ситуация педагогически методи и подходи;
• изразява, аргументира и защитава собствена позиция по конкретен проблем;
• анализира, оценява, сравнява, подкрепя или опонира предложенията и решенията на колегите си;
• разработва своя концепция по даден проблем;
• избира и прилага оптимални модели и стратегии за решаване на конкретни проблеми, свързани с превенция и противодействие на виртуалната агресия;
• дефинира цели и разработва собствени програми и стратегии за превенция и противодействие на виртуалната агресия;
• презентира своите разработки.

Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (https://rq.mon.bg/home).

За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255

http://didactaconsult.com/


Краен контрол: задачи

Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна