ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРЕВЕНЦИЯ НА ВИРТУАЛНАТА АГРЕСИЯ

Предназначение: Програмата представя същността, проявите и ефектите на виртуалната агресия сред подрастващите и мерките и механизмите за нейната педагогическа превенция. Участниците в обучението работят във виртуална образователна среда,базирана на платформата за електронно обучение Blackboard. Те изпълняват индивидуални и екипни задачи: научни изследвания, разработки на планове, програми и стратегии; уроци за часа на класния ръководител; сценарии за извънкласни дейности и др. за педагогическа превенция на виртуалната агресия сред подрастващите и др. Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (http://iropk.mon.bg/). 48 часа – 3 кредита. За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!
Краен контрол: задачи

Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна