Програма ‘АСД’

Автоматизира счетоводството на приходно-разходните документи. Наред с основните принципни моменти в програмата се отразяват и специфични изисквания на потребителя, ако има такива. Системата позволява на клиента да настройва според текущите си нужди номенклатури за видовете документи, с които работи, за имената на папките и др. При желание може да се въвежда информация за клиенти и доставчици, да се следи изпълнението на договори и т.н. Потребителят може сам да укаже индивидуалния си сметкоплан, като нивата на подсметките се настройват според изискванията на сметкоплана.

При въвеждането на приходо-разходен документ сумата автоматично се разнася в съответните дебит и кредит сметки, така че във всеки един момент могат да се погледнат салдата, съответстващи на въведените до момента документи.

Програмата предлага около 10 справки (табулограми) – оборотна ведомост, баланс, по видове документи, хронологична ведомост, по мемориални ордери, по параграфи, по дебит и по кредит сметки, по папки.

Системата разполага с редица функции, улесняващи потребителя при боравенето му с данните. От друга страна всички справки са параметризирани, така че могат да се правят разпечатки само за определен диапазон. Има възможност да се правят и комбинирани справки за избрани от потребителя полета.

Предлага се в два варианта с ДДС и без ДДС. Вторият вариант е предназначен за бюджетни предприятия (каквито са учебните заведения) и позволява воденето на параграфи.

Индивидуалният сметкоплан, папките за първичните документи както и изходните справки могат да се настройват по желание на потребителя.

Предвидено е и разпечатването на приходно-разходни документи.

Програмата позволява воденето на счетоводството едновременно на до 66 учебни заведения (фирми), като отделни бази данни. Тази възможност може да се използува и за воденето на счетоводството по години в отделни бази данни След приключване на предходната година крайните салда в тази база стават начални в базата данни за текущата година.

Друго голямо предимство на програмата е възможност да се параметризира. Това позволява на потребителя да я актуализира с промяна на законовите и нормативните уредби без необходимост от закупуване на нови версии.

Работи в среда на DOS.

Цена: 410 лв.

Гаранционен срок – 18 месеца.